Sagsnummer 18-1839

Tvangsindlæggelse er ikke i sig selv en skade

21-02-2019

En kvinde anmeldte, at hun var blevet tvangsindlagt uden fornøden lægelig undersøgelse, og at hun havde fået forskellige skader i forbindelse med politiets arbejde under frihedsberøvelsen.

Patienterstatningen vurderede, at kvinden ikke var blevet påført skade i klage- og erstatningslovens forstand.

Der blev lagt vægt på, at det ikke er en skade i sig selv at blive tvangsindlagt eller frihedsberøvet. Der blev også lagt vægt på, at de skader, kvinden havde pådraget sig, ikke var forårsaget af lægelig behandling og dermed ikke omfattet af loven. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Kvinden blev samtidig henvist til at kontakte Politiklagemyndigheden, hvis hun ville klage over politiets opførsel.

Kvinden blev desuden henvist til at rejse et eventuelt erstatningskrav for uberettiget tvangsindlæggelse over for sygehusmyndigheden samt at indgive en eventuel klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

For en lignende sag se 19-6947.

Afgørelsesdato: 26. marts 2018