Love og regler

Love

Alle ansøgninger om erstatning afgøres efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Klage- og erstatningsloven

Det er klage- og erstatningsloven, der regulerer, om du har ret til erstatning.

Kapitlerne 3 og 4 vedrører Patienterstatningen og fastsætter reglerne om henholdsvis behandlingsskader og lægemiddelskader.

Læs klage- og erstatningsloven

Erstatningsansvarsloven

Hvis du har ret til erstatning, fastsættes erstatningen ud fra erstatningsansvarsloven.

Det er erstatningsansvarsloven, der fastsætter hvilken erstatning, du kan få.

Loven gælder ikke kun for skader, som er sket i sundhedsvæsenet, men også skader, som er sket ved trafikulykker, vold m.v.

Læs erstatningsansvarsloven

Bekendtgørelser

Bekendtgørelserne indeholder regler, der uddyber loven, og er udstedt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Domme

Afgørelser fra Patienterstatningen kan ankes til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Ankenævnets afgørelser kan tages videre til domstolene.

På Styrelsen for Patientklagers hjemmeside er der resuméer af domme, der er afsagt af byretterne, landsretterne og Højesteret. Der bliver løbende lagt nye domme på.

Se dommene her

Inhabilitet

Vi bruger højt specialiserede læger til at hjælpe os med at vurdere erstatningssager.

Da vores lægekonsulenter typisk har størstedelen af deres arbejde i sundhedsvæsnet, må lægerne ikke vurdere sager, hvis:

  • lægen selv har behandlet patienten i det forløb, der er årsag til erstatningssagen
  • behandlingen fandt sted på den sygehusafdeling eller praksis, hvor lægen nu er ansat og har sin daglige gang
  • behandlingen fandt sted på en sygehusafdeling, hvor lægen nu er ledende overlæge eller har det faglige ansvar
  • behandlingen fandt sted på den sygehusafdeling, hvor lægen på behandlingstidspunktet var ledende overlæge eller havde det faglige ansvar.

Der er ikke tale om inhabilitet, hvis lægekonsulenten har behandlet patienten før eller efter den behandling, der muligvis har forvoldt skade på patienten.

En læge kan altid sige nej til at vurdere en sag af personlige grunde.

Hvis en lægekonsulent er inhabil, skal sagen forelægges en anden lægekonsulent eller en ekstern konsulent.

En allerede afgjort sag skal genoptages, hvis det viser sig, at en lægekonsulent har været inhabil. Det er lægekonsulenten og sagsbehandlernes ansvar at sikre, at der ikke foreligger inhabilitet.

Vores juridiske sagsbehandlere er, som alle andre medarbejdere, omfattet af forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Vores juridiske medarbejdere behandler heller ikke sager, hvor de selv har en interesse eller relation til patienten.

En juridisk sagsbehandlere er typisk inhabil, hvis:

  • vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller lignende
  • sagsbehandlerens ægtefælle eller familie har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
  • der i øvrigt foreligger omstændigheder, som vækker tvivl om den ansattes upartiskhed.

Hvis en ansat er inhabil, så må han eller hun ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Sagen behandles af andre juridiske sagsbehandlere og læger.