Forretningsorden og vedtægter

Patienterstatningens forretningsorden er senest revideret og efterfølgende godkendt af den daværende minister for sundhed og forebyggelse 27. august 2013.

Forretningsorden for Patienterstatningens bestyrelse

I medfør af § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1040 af 27. august 2013 om vedtægter for patientforsikringsforeningen fastsættes:

Kapitel 1 - Bestyrelsen

Bestyrelsens konstituering

§ 1. Senest 6 uger efter udpegning af en ny bestyrelse, jf. vedtægternes § 6, stk. 1, træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en formand. Valget ledes af en af bestyrelsens valgte foreløbige mødeleder

Stk. 3. Så snart valg af formand har fundet sted, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en næstformand til at fungere i formandens fravær. Valget ledes af den nyvalgte formand.

Kapitel 2 - Møder og beslutninger

§ 2. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom, jf. vedtægterne § 8, stk. 2.

Stk. 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med mindst 1 måneds varsel. I særlige tilfælde kan indkaldelse ske med kortere varsel. Indkaldelse med mindre end 1 uges varsel kræver dog samtykke fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Dagsorden og eventuelt bilagsmateriale udsendes senest 1 uge før afholdelse af bestyrelsesmøde, medmindre indkaldelse er sket i henhold til stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, meddeles dette til direktøren eller i dennes fravær til et medlem af direktionen.

Stk. 5. For hvert medlem kan der udpeges en fast suppleant, der indtræder i bestyrelsen, når et medlem har varigt eller længerevarende forfald. Suppleanten udpeget af Sundhedsministeriet indtræder i bestyrelsen ved enkeltstående forfald.

Stk. 6. I bestyrelsesmøderne deltager direktøren og den øvrige direktion, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Formanden kan tillade andre at deltage i bestyrelsesmødet.

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem skal underrette direktøren eller i dennes fravær et medlem af direktionen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om bestyrelsesmedlemmets habilitet i en sag, der er på dagsordenen. Underretning skal så vidt muligt gives inden bestyrelsesmødet.

Stk. 8. Spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmet er inhabil, afgøres af bestyrelsen, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 2. Det pågældende bestyrelsesmedlem må ikke selv deltage i behandlingen af, om der foreligger inhabilitet, jf forvaltningslovens § 6, stk. 3.

§ 3. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Mødelederen træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse m.v. 

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. I tilfælde, hvor en beslutning ikke træffes ved enstemmighed, kan medlemmerne forlange, at deres standpunkter føres til referat, jf. stk. 3. Direktøren kan, i de tilfælde hvor direktøren er uenig i bestyrelsens beslutning, få dette standpunkt ført til referat.

Stk. 3. Der tages referat af bestyrelsens møder. Af referatet skal fremgå, hvem der har deltaget i og ledet mødet, dagsorden samt beslutningerne for hvert enkelt punkt.

§ 4. Bestyrelsen tager stilling til generelle spørgsmål vedrørende foreningens administration af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og kan fastsætte generelle retningslinjer i en instruks.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke pålægge direktøren at afgøre en konkret sag på en bestemt måde.

§ 5. Bestyrelsen kan i en instruks fastsætte nærmere retningslinjer for administrationen af Patientforsikringsforeningen, herunder vedrørende løn- og ansættelsesspørgsmål.

Kapitel 3 - Økonomi

Budget, regnskab og revision

§ 6. Direktøren drager omsorg for, at der senest i forbindelse med sidste bestyrelsesmøde forud for det kommende regnskabsår udarbejdes budgetforslag til bestyrelsens godkendelse, og at der udarbejdes et årsregnskab for foreningens virksomhed.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen for et år ad gangen, jf. vedtægternes § 15, stk. 3. Efter godkendelse af revisionen gennemgås regnskabet af bestyrelsen.

Kapitel 4 - Forskellige bestemmelser

Tegningsregler

§ 7. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller med direktøren.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Tavshedspligt

§ 8. Der påhviler medlemmer af bestyrelsen tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Årsberetning

§ 9. Foreningen afgiver i henhold til vedtægternes § 12 en årlig redegørelse til ministeren for sundhed og forebyggelse om udviklingen i virksomheden samt lovens administration.

§ 10. Nærværende forretningsorden er - med forbehold for godkendelse af ministeren for sundhed og forebyggelse - vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 24. maj 2013.

§ 11. Denne forretningsorden træder i kraft den 1. september 2013.