Hvordan forløber din sag?

Ansøgninger kan have forskellige forløb. Nogle kan vi behandle hurtigt, mens andre tager længere tid.

I gennemsnit tager det lige nu 9 måneder fra du søger erstatning, til du får en afgørelse.

Et typisk forløb kan se sådan ud:

Vi har modtaget din ansøgning og er nu i gang med at indsamle alt relevant materiale fra de steder, hvor du er blevet behandlet.

Vi indhenter for eksempel din journal, røntgenbilleder, laboratoriesvar og alt andet materiale, der er relevant for at kunne vurdere dit forløb. Oplysningerne kan komme fra eksempelvis et hospital, et plejehjem eller din praktiserende læge.

Hvis vi mangler oplysninger fra dig, kontakter vi dig.

Når vi har samlet de relevante oplysninger om dit forløb, får du en sagsbehandler, som skal vurdere din sag.

Ventetid

4 måneder tager det at indsamle oplysninger om et forløb. Det gælder for 75 % af vores ansøgere. For nogle vil det gå hurtigere, andre langsommere.

Din sagsbehandler gennemgår din sag for at afdække, hvad der er sket – og om det kan give erstatning.

Ofte vil en eller flere læger også skulle vurdere, om du har fået den rigtige og nødvendige sundhedsfaglige behandling.

Hvis vi undervejs mangler yderligere oplysninger for at kunne vurdere dit forløb, indhenter vi materialet.

I nogle tilfælde kan sagsbehandleren endnu ikke afgøre, om du kan få erstatning.
Det kan for eksempel være, hvis dit behandlingsforløb endnu ikke er afsluttet, og det er for tidligt at vurdere, hvilke konsekvenser skaden får for dig.

Ventetid

8,5 måneder tager det at gennemgå og vurdere en sag. Det gælder for 75 % af vores ansøgere. For nogle vil det gå hurtigere, andre langsommere.

Den medicinske vurdering af din sag er afsluttet. Din sagsbehandler er nu i gang med at vurdere, om du har ret til erstatning ifølge loven.

Hvis din sag opfylder kravene, anerkender vi, at du har fået en skade, der giver dig ret til erstatning.
I de fleste tilfælde opgør vi hele erstatningen eller dele af erstatningen sammen med anerkendelsen. I andre tilfælde kan vi først beregne din erstatning senere. Det afhænger af, hvilken skade du har fået.

Hvis din sag ikke opfylder kravene, får du en afvisning, og vi fortæller dig, hvorfor du ikke kan få erstatning.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, har du 1 måned til at anke til Ankenævnet for Patienterstatningen. Det behandlingssted, hvor skaden er sket, og dem der skal betale erstatningen, oftest regionen eller et forsikringsselskab, har også mulighed for at anke afgørelsen.

Du vil altid først få udbetalt den opgjorte erstatning, når ankefristen er udløbet. Bliver afgørelsen anket, får du først erstatningen, når ankesagen er afgjort.

Ventetid

1 måned tager det at afgøre en sag. Det gælder for 75 % af vores ansøgere. For nogle vil det gå hurtigere, andre langsommere.

Hvis vi har anerkendt din sag, er vi nu i gang med at beregne din samlede erstatning. Det kan tage tid, og vi har ofte brug for flere oplysninger for at komme frem til det rigtige beløb.

Det kan være oplysninger fra dig, din arbejdsgiver eller din bopælskommune.

Hvis du for eksempel har mistet evnen til at arbejde, skal vi beregne, hvad du ville have tjent, hvis du fortsat kunne arbejde. I så fald vil vi kontakte dig for at få tilsendt lønsedler og anden dokumentation.

Din erstatning kan blive beregnet ad flere omgange, og du kan få dele af beløbet udbetalt undervejs. I nogle tilfælde kan der gå flere år, før den sidste del af din erstatning udbetales. Det gælder for eksempel, hvis den sygdom du er blevet behandlet for, skyldes en arbejdsskade. Her skal vi afvente, at arbejdsskadesagen afsluttes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, før vi kan opgøre din erstatning for patientskaden.

Erstatningen bliver udbetalt af den myndighed (typisk den region), hvor behandlingen fandt sted. Patienterstatningen står ikke for selve udbetalingen.

Hver gang, vi sender en erstatningsopgørelse, har du, behandlingsstedet eller den der skal betale erstatningen, mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen inden for 30 dage. Bliver afgørelsen anket, udbetales erstatningen først, når ankesagen er afsluttet.

Når vi har beregnet din samlede erstatning, får du at vide, at vi har afsluttet din erstatningssag.

Ventetid

11,5 måneder tager det at beregne alle dele af din erstatning. Det gælder for 75 % af dem, der får erstatning. For nogle vil det gå hurtigere, andre langsommere.

Vi har truffet den sidste afgørelse i din sag, som nu er afsluttet.

Hvis du beder om, at din sag bliver genoptaget, betragter vi stadig din sag som afsluttet, indtil vi har taget stilling til, om den kan genoptages.

Ændring i ventetider

Vores sagsbehandlingstider ændrer sig løbende.

Din forventede ventetid kan derfor blive længere eller kortere undervejs i dit sagsforløb.

Vi gør, hvad vi kan, for at afgøre din sag så hurtigt som muligt.