Sagsnummer 97-1882

Skaden ikke årsag til indtægtsnedgang

29-06-2009

En 46-årig mand var under et tennisspil i juli 1996 faldet og havde slået højre tommelfinger. Fingeren sad forvredet i grundleddet, som han selv satte på plads.

Ved den efterfølgende behandling på sygehuset foretog man påpladssætning og stabilise­rede leddet med K-tråd, anlagde en kapselsyning og udstyrede patienten med en gipsban­dage.

Patienten havde efterfølgende svært nedsat bevægelighed i fingeren, særligt i yderleddet, hvilket forhindrede ham i at genoptage sit arbejde som violinist.

Af sagens akter fremgik det, at patientens hovederhverv var violinist. Desuden havde han et bierhverv som underviser ved kommunale musikskoler og et musik­konservatorium.

For så vidt angik hovederhvervet fremgik det af den indhentede arbejdsgivererklæ­ring og af de indhentede lønsedler, at han i hele sygeperioden havde modtaget fuld løn. Han var såle­des ikke berettiget til tabt arbejdsfortjeneste svarende til denne ansættelse.

For så vidt angik bierhvervet fremgik det af det indhentede materiale, at patientens under­visningstimer i den erstatningsberettigede periode var væsentlige lavere end året forinden. Fra denne arbejdsgiver blev det imidlertid oplyst, at årsagen alene var udsving i antallet af studerende inden for det pågældende fag.

Da det er en forudsætning for, at der kan tilkendes erstatning for tabt arbejdsfor­tjeneste, at det lidte tab må anses for at være en følge af den anerkendte skade, og at tabet ikke skyl­des andre forhold, fandt Patienterstatningen ikke, at indkomsttabet for bierhvervet kunne anses for lidt som følge af skaden (årsberetning 1998).

Afgørelsesdato: 29. juli 1998