Sagsnummer 00-1173

Patient påkørt af bonemaskine

18-06-2009

En 87-årig kvinde blev indlagt på sygehus til observation på grund af kaffegrumslignende, let blodtilblandede opkastninger.

Under indlæggelsen sad patienten i en lænestol på sengestuen, da en rengøringsassistent i forbindelse med rengøring påkørte patientens fødder med en bonemaskine. I forbindelse hermed opstod der tiltagende smerter fra patientens højre fod, og ved undersøgelse samme dag fandt man misfarvning af den højre tå. På mistanke om brud blev der foretaget røntgenundersøgelse af foden, som bekræftede mistanken, og man iværksatte straks relevant behandling.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 3, stk. 2, idet det opståede uheld fandtes at kunne henføres til en ansvarspådragende fejl fra sygehuset side.

Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at patienten, der var meget dement, var uden egen skyld i hændelsen, der indtraf, mens hun sad i en stol på sengestuen.

I forbindelse med behandlingen af sagen blev det oplyst, at den rengøringsassistent, der havde forvoldt skaden, var ansat af et privat rengøringsfirma, der varetog rengøringen på det pågældende sygehus. Sagen rejste derfor det spørgsmål, om sygehusets ansvar efter PFL § 3, stk. 2, omfatter tilfælde, hvor der begås fejl af en selvstændigt virkende tredjemand.

I retspraksis antages det, at ansvar for selvstændigt virkende tredjemænds fejl især kommer på tale på områder, hvor hvervgiveren i øvrigt bærer et strengt ansvar. Dette er tilfældet på sygehusområdet, hvor der påhviler sygehusejeren en skærpet pligt med hensyn til indretning og vedligeholdelse af bygninger og inventar.

På den baggrund, og da det fandtes urimeligt, hvis patienterne i disse tilfælde blev tvunget til at rette deres krav mod det private rengøringsfirma, fandt Patienterstatningen, at sygehuset over for patienten var ansvarlig for rengøringsfirmaets fejl. Sygehuset havde herefter mulighed for at gøre regres mod rengøringsfirmaet. 

Afgørelsesdato: 29. juni 2000