Sagsnummer 95-1072

Ligeværdige behandlingsmetoder ved inkontinens

16-06-2009

En mand havde i 1981 fået fjernet blærehalsen på grund af en forsnævring. Efter i en årrække at have haft problemer, blev patienten atter undersøgt i 1992. Un­dersøgelserne viste, at blæren nu var blevet mindre, og urinstrøm­ningshastigheden ringere.

Under cystoskopi (kikkertundersøgelse af blæren med prøvetagning af blæreslimhinden) gen­nemskar man en forsnævring i urinrøret lige under den ydre lukke-muskel. Der var tillige be­svær med at føre in­strumentet igennem urin­rørets prostatadel, hvorfor det atter blev nødven­digt at skære sig igennem. De planlagte vævsprø­ver måtte imidlertid opgives på grund af dår­lige oversigtsforhold.

Efter dette indgreb blev patienten inkontinent (manglende beher­skelse af vandladning), lige­som han fortsat havde en lille blærekapacitet.

Patienterstatningen fandt, at selve indgrebet var velindiceret, idet der forelå en ana­tomisk hin­dring for den planlagte cystoskopi, som var nød­vendig for at få en mere præcis diagnose på skrumpeblæreproblematik­ken.

Under hensyn til at opera­tionen var en anden gangs operation i området, fandt Patienterstatningen, at den opstå­ede komplikation (urininkontinens) med overvejende sandsynlighed kunne være undgået ved udblokning af urinrøret frem for en gennemskæring med el-kniv. På den baggrund anerkendte Patienterstatningen sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3. Udblokning og an­vendelse af elkniv måtte i dette tilfælde anses for ligeværdige metoder (95-1072) (1996 Årsb.).

Afgørelsesdato: 21. marts 1996