Sagsnummer 97-1277

Fald i forbindelse med abort

18-06-2009

En 17-årig pige blev indlagt med henblik på foretagelse af en abort. Indgrebet forløb planmæssigt og ukompliceret. Da patienten vågnede op efter bedøvelsen, blev hun fulgt på toilettet af sin mormor samt af sygeplejersken fra afdelingen. Patientens mormor gik med ind på selve toilettet, mens sygeplejersken ventede udenfor. Da patienten rejste sig op efter toiletbesøget, blev hun pludselig svimmel og faldt, hvorved hun slog munden i gulvet.

Efterfølgende konstaterede man, at hun havde pådraget sig en læsion af over- og underkæ­ben, trykket næsen, forskubbet 3 tænder samt fået et rodbrud. Rodbruddet blev senere behandlet i sygehusets tandklinik.

Patienterstatningen afviste sagen efter § 3, stk. 2, idet man fandt, at uheldet ikke kunne henføres til en sådan fejl eller forsømmelse fra sygehusets side, at der var grundlag for et erstatningsansvar.

Patienterstatningen lagde vægt på, at sygehuset havde oplyst, at afdelingens ret­ningslinjer altid var at orientere patienter om, at de, såfremt de blev utilpasse under toiletbesøg, skulle sætte sig ned øjeblikkeligt og kalde på sygeplejersken, der al­tid ville stå uden for den uaf­låste dør. Pårørende ville få den samme orientering omkring forholdsregler ved utilpashed hos patienten.

Patienterstatningen måtte lægge til grund, at både patienten og patientens mormor i forbin­delse med toiletbesøget efter opvågningen fra bedøvelsen havde fået den nødvendige information om, hvad de skulle gøre i tilfælde af, at patienten skulle blive dårlig. Uheldet blev derfor betragtet som hændeligt.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsesdato: 18. maj 1998