Sagsnummer 94-0078

Afspadseringstimer

29-06-2009

På grund af slidgigt i storetåen fik en 36-årig kvinde foretaget en så­kaldt Keller operation. Efter operationen konstateredes det imidlertid, at der var opstået en patientskade, idet man ved ope­rationen havde læde­ret følenerverne til 1. og 2. tå.

I forbindelse med fastsættelsen af det varige mén som følge af patient­skaden anmodede Patienterstatningen om at få foretaget en speciallæ­geundersøgelse. Patienten, der havde anvendt afspadserings­timer i for­bin­delse med speciallægeundersøgelsen, rejste efterfølgende krav om erstatning for afspadseringstimerne.

Patienterstatningen afslog at yde erstatning for de afholdte afspadse­ringstimer. Således tilkom der ikke patienten erstatning herfor efter EAL § 1 eller 2.

Patienterstatningen lagde ved afgørelsen vægt på, at der ikke forelå et økonomisk tab, idet af­spadseringstimerne ikke var for­bundet med af­kortning i lønnen. Ankenævnet for Patienterstatningen har efterfølgende tiltrådt Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsesdato: 13. december 1994