Sagsnummer 92-0178

Ventetid som følge af ressourcemæssige begrænsninger

01-07-2009

En 40-årig kvinde blev indlagt på et offentligt sygehus med smerter i højre balle, ben og fod. Ved neu­ro­logisk tilsyn blev det konstateret, at pa­tienten havde en inva­liderende højresidig ischias.

Patienten blev indstillet til operation, men efter 3 må­ne­ders ventetid besluttede hun at lade sig operere på et privat ho­spital. Patienten ønskede udgifterne hertil er­stattet.

Patienterstatningen vurderede, at patienten blev kor­rekt diagnostice­ret og indstillet til ope­ration på det offent­lige syge­hus. Det forhold, at patienten ikke straks blev opereret, men sat på venteliste, skyldtes res­sour­cemæs­sige begrænsninger.

Patienterstatningen vurderede, at specialisten med de samme ressour­cemæssige begrænsnin­ger ikke ville have handlet anderledes. Da der ikke var tale om en påført skade, jfr. PFL § 1, stk. 1, måtte sagen afvises.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsesdato: 3. november 1993