Sagsnummer 93-0012

Fødselsskade som følge af moderkageløsning

01-07-2009

En kvinde blev indlagt i 36. graviditetsuge med kraftig blødning. Ved indlæggelsen fandt man foste­rets hjertelyd påvirket, men tilstede­værende. Der blev umid­delbart udført kej­sersnit, og kvinden fødte en skin­død dreng, som tydeligt havde et stort blodtab. I forbindelse med ind­grebet konstaterede man total moderkageløsning.

Umiddelbart efter drengens fødsel påbegyndte man gen­op­livningspro­cedure med hjertemas­sage, in­tuba­ti­on, venti­lation, adrenalin, bikarbo­nat, blodtransfusion samt gluko­seinfu­sion, hvorpå dren­gen rettede sig og fik spontan respirati­on. Efterfølgende kon­staterede man, at drengen var hjer­neskadet.

Skaden kunne ikke anerkendes efter § 2, stk. 1, nr. 1, idet behandlin­gen på fø­deafdelin­gen og på pædiatrisk afdeling blev ud­ført efter erfaren spe­cialiststandard. I øvrigt måtte drengens skade anta­ges at være forårsaget af den totale moderkageløsning og ikke af behandlingen. Der var derfor ikke tale om en skade i patientforsikringslovens forstand.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens af­gørelse.

Afgørelsesdato: 30. september 1993