Sagsnummer 13-3164

Regionen kunne ikke kræve erstatning tilbage, som patienten havde modtaget i god tro

08-03-2018

En ung kvinde fik anerkendt en skade opstået under en operation i foden og fik efterfølgende udbetalt ca. 28.000 kr. i foreløbig erstatning. Der blev senere givet afslag på yderligere erstatning. Denne afgørelse blev anket af patienten. Samtlige afgørelser fra Patienterstatningen indeholdt en ankevejledning, hvor det blev oplyst, at Ankenævnet for Patienterstatningen kunne ændre den oprindelige afgørelse, så hele erstatningen bortfaldt og skulle betales tilbage.

Ankenævnet for Patienterstatningen ændrede afgørelsen om anerkendelsesgrundlaget og ophævede erstatningsopgørelsen. Regionen krævede herefter den udbetalte erstatning tilbagebetalt.

For retten medgav kvinden, at hun godt vidste, der var en risiko for, at ankenævnet ville ændre afgørelsen, men det havde hun ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at de ville gøre.

Hverken byretten eller landsretten mente, at kvinden havde haft en berettiget forventning om, at regionens betaling var endelig.

Sagen blev herefter indbragt for Højesteret, som mente, at spørgsmålet om regionens ret til at kræve tilbagebetaling måtte afgøres efter de almindelige regler om tilbagesøgning.

Højesteret udtalte, at det beror på en selvstændig vurdering, om en region kan kræve tilbagebetaling, og at reglerne om tilbagebetaling i tilstrækkelig grad beskytter den person, der i god tro har modtaget erstatning i henhold til en myndighedsafgørelse, jf. U 2016.2376 H.

Højesteret mente ikke, at Patienterstatningens ankevejledning kunne sidestilles med eller træde i stedet for et konkret forbehold om tilbagesøgning fra regionens side. Regionen havde ikke klaget over Patienterstatningens afgørelse, og erstatningen var blevet udbetalt, uden at regionen havde taget et konkret forbehold. Kvinden havde derfor på tidspunktet for regionens udbetaling en velbegrundet forventning om, at hun havde ret til beløbet, og at det ikke kunne kræves tilbagebetalt. Højesteret mente derfor ikke, at regionen kunne kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt. Dommen er trykt i U 2018.1149 H.

For en lignende sag se 11-0216.

Afgørelsesdato: 25. august 2013