Sagsnummer 10-1770

Svie og smerte ved flere skader i samme skadesforløb

20-11-2017

En 48-årig mand var udsat for en arbejdsskade, som blev anerkendt efter arbejdsskadesikringsloven. Samtidig var hans arbejdsgiver ansvarlig for skaden efter de almindelige erstatningsretlige regler. Han fik derfor også udbetalt erstatning fra arbejdsgiverens ansvarsforsikring efter erstatningsansvarsloven, bl.a. et mindre beløb i godtgørelse for svie og smerte.

Efterfølgende blev patienten indlagt til operation af gener relateret til arbejdsskaden. I forbindelse med operationen blev han påført en behandlingsskade, der blev anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Patienterstatningen tilkendte en godtgørelse for svie og smerte på godt 64.000 kr., idet man ikke var bekendt med, at der allerede var udbetalt godtgørelse fra arbejdsgiverens ansvarsforsikring. Sammen med den godtgørelse, ansvarsforsikringsselskabet havde udbetalt, oversteg den samlede godtgørelse herefter det dagældende maksimum efter EAL § 3, 3. pkt.

Over for arbejdsgiverens ansvarsforsikring rejste patienten krav om yderligere godtgørelse for svie og smerte. Han gjorde gældende, at behandlingsskaden var en ny skade, og at den godtgørelse, der var tilkendt af Patienterstatningen, ikke skulle medregnes ved opgørelsen af hans krav som følge af arbejdsskaden.

Ansvarsforsikringsselskabet gjorde gældende, at behandlingsskaden var en følge af arbejdsskaden, idet behandlingen var nødvendiggjort af arbejdsskaden. Det blev desuden gjort gældende, at ansvarsforsikringsselskabet også var erstatningsansvarligt for den del af sygeforløbet, der var en følge af behandlingsskaden. Endelig blev det gjort gældende, at man kun kan få erstatning for den samme skade én gang.

Byretten fandt ikke grundlag for at anse behandlingsskaden som en ny skade, da operationen fandt sted som følge af arbejdsulykken. Man lagde dernæst vægt på, at godtgørelse for svie og smerte efter både arbejdsulykken og behandlingsskaden blev fastsat efter erstatningsansvarsloven, jf. KEL § 24, stk. 1, og at den samlede godtgørelse for svie og smerte dermed ikke kunne overstige 67.000 kr. (i 2011-niveau). Der kunne derfor ikke udbetales yderligere godtgørelse for svie og smerte (dom af 22. marts 2013 fra Retten i Esbjerg, sag nr. BS 16-1182/2012).

Som sagen illustrerer, kan der kun gives godtgørelse for svie og smerte op til lovens maksimum, også selvom der opstår flere skader i samme skadesforløb.

Afgørelsesdato: 27. februar 2012