Sagsnummer 12-1740

Blodprop i hjernen var ikke med overvejende sandsynlighed udløst af p-piller

20-11-2017

En 37-årig kvinde fik konstateret en blodprop i hjernen og mente selv, at den var udviklet som følge af, at hun i en årrække havde taget p-piller. Patienterstatningen vurderede, at blodproppen ikke med overvejende sandsynlighed var en følge af p-pillerne. Der blev lagt vægt på, at kvinden havde flere andre risikofaktorer for udvikling af blodpropper, herunder forhøjet blodtryk og overvægt. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 38, stk. 1, jf. § 44.

Afgørelsen blev tiltrådt af Lægemiddelskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen).

Sagen blev herefter indbragt for domstolen. Der blev i den forbindelse indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, som vurderede, at p-pillerne kun havde bidraget beskedent til blodproppen, og at denne i overvejende grad måtte tilskrives kvindens øvrige risikofaktorer.

Kvinden hævede herefter retssagen og bad samtidig om at få sagen genoptaget. Hun henviste til, at Retslægerådet havde udtalt, at p-pillernes bidrag til hendes samlede risiko for at udvikle blodpropper var i størrelsesordenen 25 %. Hun mente derfor, at der var årsagssammenhæng mellem brugen af p-pillerne og udviklingen af blodproppen.

Ankenævnet for Patienterstatningen afviste at genoptage sagen. Der blev lagt vægt på, at det tidligere var vurderet, at blodproppen ikke med overvejende sandsynlighed var en følge af behandlingen med p-piller henset til hendes øvrige langt mere tungtvejende risikofaktorer. Det forhold, at Retslægerådet havde udtalt, at p-pillernes bidrag til kvindens samlede risiko for udvikling af blodpropper i hjernen var beskeden, og af størrelsesordenen 25 %, udgjorde ikke sådanne nye oplysninger af væsentlig betydning for udfaldet af sagen, at der var grundlag for at behandle sagen igen og træffe en ændret afgørelse (AfP 13/2726).

Som sagen illustrerer, er det en betingelse, for at der kan statueres årsagssammenhæng mellem p-piller og en indtrådt blodprop, at det er overvejende sandsynligt, dvs. mere end 50 % sandsynligt, at det er p-pillerne, der har udløst blodproppen. I den konkrete sag var der kun 25 % sandsynlighed for, at det var p-pillerne, der havde udløst blodproppen, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at statuere årsagssammenhæng.

Afgørelsesdato: 18. december 2012