Sagsnummer 20-8802

Mangelfuld information udløste ikke ret til godtgørelse for tort

14-12-2021

En 32-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade ved en brokoperation, hvor hun havde fået indsat et net. Under operationen sker der en komplikation, der medførte behov for en ekstra operation samt kroniske smerter.

Patienterstatningen vurderede, at behandlingen havde levet op til erfaren specialiststandard, og at skaden ikke gik ud over, hvad kvinden med rimelighed måtte tåle. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1 og 4.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Efterfølgende rejste kvinden krav om godtgørelse for tort efter EAL § 26. Hun henviste til, at Styrelsen for Patientklager i en afgørelse havde kritiseret sygehuset for manglende informeret samtykke forud for operationen. Det var en overtrædelse af sundhedslovens § 15. Styrelsen lagde vægt på, at kvinden hverken mundtligt eller skriftligt var blevet informeret om risikoen for at udvikle kroniske smerter efter en brokoperation. Kvinden anførte, at hun ikke ville have accepteret den pågældende operationsmetode, hvis sygehuset havde informeret hende om denne risiko. Hun ville i stedet have valgt en alternativ metode uden indlæggelse af net, hvilket hun tidligere havde prøvet med succes.

Patienterstatningen vurderede, at kvinden ikke var blevet påført en skade som følge af den manglende information forud for operationen. Begrundelsen var, at det ikke var overvejende sandsynligt, at kvinden ville have fravalgt den udførte operationstype og valgt en anden operationstype, hvis hun var blevet grundigt informeret om alle operationsmetodernes fordele og ulemper samt risici.

Der blev lagt vægt på, at den udførte operationstype med indsættelse af et relativt stort net måtte anses for at have været den bedst mulige operationsmetode. Dette skyldtes, at risikoen for tilbagefald ville have været betydeligt større ved en anden operationsmetode, og at der ville have været mindst den samme risiko for at udvikle kroniske smerter.

Da kvinden dermed ikke var påført skade som følge af den mangelfulde information, var der ikke grundlag for at tilkende erstatning og dermed heller ikke grundlag for at tilkende godtgørelse for tort.

For lignende afgørelser se 10-0545, 15-1138 og 17-2528.

Afgørelsesdato: 29. juli 2021