Sagsnummer 19-0350

Afslag på sletning af journaloplysninger

07-09-2020

En 49-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet påført en skade i forbindelse med en operation i foden i september 2018. I anmeldelsen gav hun samtykke til, at Patienterstatningen kunne indhente de nødvendige oplysninger fra læger, sygehuse mv. til brug for behandling af sagen.

Patienterstatningen indhentede blandt andet kopi af journalen fra kvindens praktiserende læge fra september 2018 og frem. Kvinden gjorde efterfølgende indsigelse mod, at lægen havde sendt hendes fulde journal fra september 2018 og frem, da hun mente, at den indeholdt irrelevante oplysninger. Hun bad derfor Patienterstatningen om at slette oplysningerne fra sagen.

Patienterstatningen vurderede, at oplysningerne var relevante for sagen, og afviste derfor at slette dem.

Der blev henvist til, at Patienterstatningen ved vurdering af erstatningskrav efter klage- og erstatningsloven har behov for at kende dels de direkte helbredsmæssige følger af den anmeldte skade, dels generelle helbredsoplysninger om patienten. De generelle helbredsoplysninger har betydning både i forhold til at skelne mellem grundsygdom og behandlingsskade, jf. KEL § 19, stk. 1, og i forhold til ansvarsvurderingen efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4, hvor der skal tages hensyn til patientens ”helbredstilstand i øvrigt”. Ved erstatningsberegning har sygdomme og behandling, der tidsmæssigt forløber samtidig med følger af behandlingsskaden, ofte også betydning, blandt andet ved opgørelse af godtgørelse for svie og smerte.

Patienterstatningen mente derfor, at databeskyttelsesforordningen var overholdt, da oplysningerne var indhentet på et lovligt og sagligt grundlag som følge af kvindens samtykke, jf. forordningens artikel 5, artikel 6, stk. 1, litra a og e, og artikel 9, stk. 2, litra a og f.

Patienterstatningen oplyste samtidig, at kvinden havde mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til, at journaloplysningerne fra lægen måtte bruges i sagen, så oplysningerne ville blive slettet fra sagen. Det kunne dog få betydning for vurderingen af sagen, så kvinden ikke fik erstatning, eller hendes erstatningskrav blev reduceret. Kvinden blev desuden informeret om, at hun kunne klage over afgørelsen til Datatilsynet.

Kvinden valgte ikke at tilbagekalde sit samtykke til, at Patienterstatningen måtte bruge journaloplysningerne fra lægen.

For lignende afgørelser se 17-757817-10095 og 19-10774.

Afgørelsesdato: 10. december 2019