Sagsnummer 08-5235

Afslag på erstatning for erhvervsevnetab på grund af forudbestående erhvervsmæssige begrænsninger

23-02-2011

En 16-årig dreng blev opereret for rygskævhed. Under operationen opstod der en rygmarvslæsion, som medførte, at drengen fik en inkomplet paraplegi med begrænset funktion af benene og behov for anvendelse af kørestol. Sagen blev anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4, som en sjælden og alvorlig skade, og det varige mén blev fastsat til 65 %. 

Det fremgik af sagen, at drengen før skaden var diagnosticeret med ADHD og boede på en institution for psykisk adfærdsvanskelige unge. Han flyttede senere i egen lejlighed i et beskyttet bosted og begyndte på en særlig voksenuddannelse, men blev efterfølgende tilkendt førtidspension.  

Det fremgik endvidere, at drengen udover ADHD var lettere retarderet med generelle indlæringsproblemer og koncentrationsvanskeligheder, hvilket gav store problemer i dagligdagen og behov for speciel pædagogisk indsats. Han havde været anbragt på institution siden 9-10 årsalderen, og som 18-årig var han fagligt på ca. 3. klasses niveau. Hans ADHD gav store begrænsninger i forhold til at klare sig selv, idet han havde massivt behov for fastholdelse og struktur i alt, hvad han foretog sig. Kommunens lægekonsulent vurderede, at drengen intellektuelt var ramt af mental retardering i et sådant omfang, at det var urealistisk, at han skulle kunne indplaceres på arbejdsmarkedet på såvel ordinære som særlige vilkår. 

Patienterstatningen vurderede, at drengen var i en så dårlig mental og intellektuel tilstand, at der ikke var nogen sandsynlighed for, at han ville være kommet i arbejde, heller ikke på særlige vilkår, selvom patientskaden ikke var indtrådt, men at han under alle omstændigheder ville være blevet tilkendt førtidspension. Selvom patientskaden havde påført ham et omfattende fysisk handicap, ville han således ikke lide et økonomisk tab som følge heraf. Der var derfor ikke grundlag for at yde erstatning for erhvervsevnetab.  

Sagen viser, at en omfattende skade ikke nødvendigvis udløser erstatning for erhvervsevnetab, hvis de forudbestående lidelser indebærer, at skadelidte under alle omstændigheder ville have været afskåret fra at komme på arbejdsmarkedet.

Afgørelsesdato: 8. marts 2010