Sagsnummer 09-2609

Erstatning til rask forsøgsperson

10-05-2010

En ung mand deltog i et forsøg, hvor man tog muskelbiopsi fra højre lår. Efter biopsitagningen blev der konstateret muskelsvind på ydersiden af låret, hvilket dog ikke udløste et funktionstab.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter KEL § 22, stk. 1, og tilkendte manden en skønsmæssigt fastsat godtgørelse for svie og smerte på 500 kr. for de gener, der havde været forbundet med skaden. Patienterstatningen fandt dog ikke, at skaden havde udløst et varigt mén på mindst 5 % eller derover, og der kunne derfor ikke ydes godtgørelse for varigt mén.

Afgørelsen er et eksempel på, at lovens tidligere undergrænse på 10.000 kr. ikke gjaldt for raske forsøgspersoner og donorer. Baggrunden herfor er, at det ville være urimeligt, hvis personer, der stiller sig til rådighed for forsøg og donationer, ikke ville kunne få erstatning, hvis der opstår skade, også selvom der måtte være tale om skade af relativt beskeden karakter. Egetbidraget, der blev indført pr. 1. juli 2018, gælder heller ikke for raske forsøgspersoner og donorer.

For lignende sager se 10-4431 og 00-0899.

Afgørelsesdato: 29. juni 2009