Sagsnummer 21-1859

Smitte med COVID-19 i forbindelse med praktisk hjælp på plejehjem var ikke omfattet patienterstatningsordningen

03-08-2023

Det fremgår af KEL § 19, stk. 2, at der ydes erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget af sundhedspersoner, jf. Sundhedslovens § 6.

I forhold til sociale institutioner er det i lovforarbejderne beskrevet, at følgende område er omfattet af KEL § 19, stk. 2: - ”Sundhedspersoner, der udøver sundhedsfaglig behandling på institutioner, boformer, plejehjem m.v. inden for det sociale område.”  

Den pleje, der finder sted med hjemmel i lov om social service og den øvrige sociale lovgivning er ikke omfattet af Sundhedsloven og skade i forbindelse hermed vil derfor ikke være omfattet af Klage- og Erstatningsloven.

En 92-årig mand, som var på aflastningsophold på plejehjem, blev smittet med COVID-19 og afgik ved døden som følge heraf.

Patienterstatningen vurderede, at plejehjemsbeboeren med overvejende sandsynlighed var blevet smittet med COVID-19 i forbindelse med sundhedsfaglig behandling på plejehjemmet.

Dødsfaldet blev herefter anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at det ikke var overvejende sandsynligt, at plejehjemsbeboeren var blevet smittet med COVID-19 i forbindelse med sundhedsfaglig behandling på plejehjemmet. Det var lige så sandsynligt, at han er blevet smittet i forbindelse med almindelig pleje og praktisk hjælp.

Ankenævnet for Patienterstatningen lagde vægt på, at plejehjemsbeboeren var stærkt alderdomssvækket og led af Parkinsons sygdom med betydelig nedsat funktionsevne, og han havde et stort hjælpe- og plejebehov. Han sad i kørestol og skulle liftes. Han fik hjælp til bad, nedre toilette og bleskift, ligesom han fik hjælp til daglige gøremål som påklædning og personlig hygiejne, herunder hjælp til tandbørstning og indsmøring af cremer.

Den personlige pleje og praktiske hjælp var dermed meget omfattende og krævede flere gange om dagen tæt personlig kontakt i længere tid ad gangen.

Boet efter plejehjemsbeboeren er derfor ikke berettiget til erstatning efter Klage- og Erstatningsloven.

Afgørelse af 9. september 2021 ændret ved Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelse af 7. april 2022.