Sagsnummer 21-9162

Patient overfaldet på en lukket psykiatrisk afdeling af en psykotisk medpatient. Vurdering efter de almindelige erstatningsretlige regler i KEL § 21, stk. 2. Bevislempelse på grund af klar fejl

03-04-2023

En 63-årig kvinde med skizofreni blev tvangsindlagt på en lukket psykiatrisk afdeling efter et selvmordsforsøg. Under indlæggelsen blev patienten overfaldet af medpatient med slag på bryst og arm. Patienten fik mindre fysiske og psykiske gener.

Medpatienten var ikke tidligere kendt i psykiatrisk regi, men indlagt i psykotisk tilstand.

Ved indlæggelse i psykiatrien blev der efter de almindelige retningslinjer udført en såkaldt BVC-scoring med henblik på at forudse voldelig og aggressiv adfærd. Ved en BVC- scoring på mere end 0 vurderes risikoen til moderat eller høj, og patienten skal i dette tilfælde screenes hver 2. time, indtil BVC igen er på 0.

Medpatienten havde scoret 4 dagen inden overfaldet, men dette var faldet til 1 senere på dagen. Klokken ca. 03.00 på overfaldsdatoen havde medpatienten igen en høj risiko, da hun blev scoret til 3, men klokken ca. 06.00 var niveauet igen faldet til 1.

Der blev efterfølgende ikke foretaget en screening mellem kl. 06.00 og kl. 14.30, hvor overfaldet fandt sted.

Patientens skade var opstået ved en lovovertrædelse, der ikke havde direkte forbindelse med behandlingen på hospitalet.

I sådanne tilfælde kan patienten efter KEL § 21, stk. 2, få erstatning, hvis hospitalet er erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Det betyder, at der kan ydes erstatning, hvis ulykken skyldes, at hospitalet har begået fejl eller forsømmelse.

Patienterstatningen vurderede, at der var tale om en lægelig fejl, at man ikke overholdt retningslinjerne om screening efter kl. 06.00.

Det var efter Patienterstatningens vurdering ikke overvejende sandsynligt, at man kunne have undgået overfaldet, men man kunne med større sandsynlighed have forudset en ændring i medpatientens adfærd.

Da der er tale om brud på en klar sikkerhedsforskrift, var det Patienterstatningens vurdering, at bevisbyrden for årsagssammenhæng kunne lempes i en sådan grad, at betingelserne for erstatning var opfyldt.

Overfaldet kunne dermed med tilstrækkelig grad af sandsynlighed være undgået, hvis sygehuset ikke havde begået fejl eller forsømmelse, og patienten var derfor påført en skade i lovens forstand.

Afgørelsesdato: 22. august 2022