Sagsnummer 14-2130

Ankefrist overskredet – patient tilmeldt Patienterstatningens digitale selvbetjeningsløsning (Netservice)

09-03-2016

En 34-årig kvinde anmeldte en lægemiddelskade opstået som følge af blodpropsforebyggende behandling i forbindelse med en operation.

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at behandlingen havde levet op til erfaren specialiststandard, jf. KEL § 20, stk. 1, nr. 1, og at lægemiddelskaden ikke gik ud over, hvad hun måtte tåle, jf. KEL § 43.

Patienten var tilmeldt Patienterstatningens digitale selvbetjeningsløsning, Netservice, hvor der via mail sendes en notifikation til sagens parter, når der er nye dokumenter på sagen. 5 måneder efter, at afgørelsen var truffet, kontaktede patienten Patienterstatningen og spurgte til sagen. Hun oplyste i den forbindelse, at hun ikke havde fået besked om afgørelsen, da hun havde glemt at oplyse, at hun havde fået ny mailadresse.

Patienterstatningen informerede patienten om, at der var truffet afgørelse i sagen, og at var sendt notifikation til hende samme dag, som afgørelsen blev truffet, samt yderligere to gange siden.

Patienten læste herefter afgørelsen i Netservice og ankede den en måned senere. Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at det forhold, at patienten ikke modtog Patienterstatningens notifikationer og først åbnede afgørelsen efter klagefristens udløb, skyldtes forhold hos hende selv. Nævnet mente desuden ikke, at der var særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at klagefristen kunne suspenderes. Klagen blev derfor afvist som for sent indgivet.

For en lignende sag se 13-2990

Afgørelsesdato: 11. december 2014