Sagsnummer 04-2457

Ikke godtgørelse til forældre for tab af barn

06-05-2010

En ung mand fik under en operation for testikelkræft beskadiget blodforsyningen til tarmene, og han afgik som følge heraf ved døden. Der blev alene tilkendt erstatning for begravelsesomkostninger, idet der ikke er hjemmel til at yde erstatning for tabet af et barn.

Afgørelsen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, og forældrene rejste i den forbindelse tillige krav om godtgørelse efter EAL § 26a for det forløb, de havde gennemgået. Begge forældre var efterfølgende blevet tilkendt førtidspension, hvilket efter deres egen opfattelse skyldtes det belastende forløb. Ankenævnet for Patienterstatningen afviste dog, at forældrene var berettiget til godtgørelse.

Sagen blev vurderet af Højesteret, der fandt, at godtgørelse efter EAL § 26a forudsætter, at dødsfaldet er forvoldt under sådanne omstændigheder, at det i almindelighed må forventes at påføre de efterladte ekstraordinær lidelse eller krænkelse ud over, hvad dødsfaldet i sig selv påfører nærtstående af sorg og savn. Disse betingelser fandtes ikke opfyldt, og forældrene fik derfor ikke godtgørelse. Dommen er trykt i U 2009.2079 H.

For en lignende sag henvises til sag nr. 06-0087.

Afgørelsesdato: 5. juli 2005