Sagsnummer 95-0411

Resterhvervsevne

29-06-2009

En 37-årig kvinde, som på grund af en medfødt ryglidelse var blevet til­kendt tids­begrænset mellemste førtidspension forud for patientskadens indtræden, fik fore­taget en stabiliserende rygoperation. Umiddelbart ef­ter operationen blev der kon­stateret nervelammelse af begge ben. Pa­tienten gennemgik herefter genop­træ­ning, hvilket bevirkede en bedring af helbredstilstanden, men der var på sta­tionær­tidspunktet stadig bety­delig bevægeindskrænkning. Skaden fandtes om­fattet af PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4).

Patienten blev tilkendt godtgørelse for varigt mén svarende til en méngrad på 50 %.

Patienterstatningen skulle herefter tage stilling til, om der tilkom patien­ten er­statning for erhvervsevnetab. Det fremgik af sagens oplysninger, at patienten tidligere havde ernæ­ret sig som kommunal dagplejemor, dog ikke på tidspunktet for patient­skadens indtræden. Patienterstatningen vurde­rede imidlertid, at patien­ten kunne have påtaget sig arbejde som kommunal dagple­jemor på del­tid, såfremt patientskaden ikke var indtruffet.

Patienterstatningen fandt således, at patienten havde en rester­hvervsevne forud for patientskadens indtræden. Erhvervsevnetabet ved­rørende denne rester­hvervsevne fandtes at måtte sættes til 100 %. Man fandt, at der skønsmæssigt måtte ansættes en årsløn som kommunal dagplejemor på deltid til 68.000 kr. (årsberetning 1996).

Afgørelsesdato: 12. august 1996