Sagsnummer 98-1718

Årslønsberegning for deltidsansat

29-06-2009

En 28-årig kvinde fik en alvorlig blodprop i benet i forbindelse med en operation for åreknuder. Som følge af forhold ved behandlingen, herunder manglende antikoa­gulationsbehandling, blev skaden anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1 (KEL § 20, stk. 1, nr. 1).

Patienterstatningen fastsatte kvindens varige mén til en méngrad på 35 %, da hun havde betydelige smerter og var afhængig af krykkestokke.

Den kommune, der behandlede kvindens pensionssag, tildelte hende mellemste hel­bredsbetinget førtidspension, og Patienterstatningen vurderede blandt andet på dette grundlag, at kvindens erhvervsevnetabsprocent var 65 %.

Under sagens behandling oplyste kvinden selv, at hendes månedsløn var ca. kr. 12.500,00. Hun var imidlertid kun deltidsansat, uden at dette skyldtes helbredsmæssige forhold, og havde en pensionsordning, hvor arbejdsgiveren indbetalte på ordningen.

I overensstemmelse med praksis blev årslønnen herefter i henhold til EAL § 7, stk. 2, fastsat skønsmæssigt. Der blev ved vurderingen taget udgangspunkt i, hvad kvinden kunne tjene ved ansættelse på fuld tid, inklusiv tillæg og pensionsbidrag. Årslønnen blev herefter fastsat til kr. 210.000, hvilket fandtes at svare til værdien af hendes fak­tiske indtjeningsevne på skadetidspunktet.

Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at patienten ved siden af sit deltidsarbejde pas­sede hjemmet og to børn, således at hun reelt udførte arbejde i hjemmet for mand og børn i de resterende timer op til fuld tid.

Det fremgår af EAL § 1, stk. 3, at værdien af arbejde i hjemmet ligestilles med er­hvervsindkomst, og Patienterstatningen har derfor praksis for at beregne årslønnen sva­rende til fuldtidsarbejde, når patienten midlertidigt arbejder på deltid og udnytter restevnen på arbejde i hjemmet.

Afgørelsesdato: 1. december 1999