Sagsnummer 98-0165

Udgifter til pasning af barn og hjem

01-06-2000

En kvinde blev påført en svær hjerneskade i forbindelse med en fødsel og var derfor forhindret i selv at passe barnet samt familiens fælles hjem i barselsperioden, så­ledes som det ellers var planlagt.

Ægtefællen fik i stedet af sin arbejdsplads bevilliget orlov i perioden uden løn og kræ­vede i den forbindelse at få dækket sit løntab.

Patienterstatningen fandt, at erstatningsansvarslovens regler kun gav mulighed for at til­kende erstatning til den direkte skadelidte (kvinden), mens der ikke var hjem­mel til at dække andres indirekte tab som følge af skaden. Ægtefællens løntab kunne derfor ikke dækkes efter EAL § 2.

Patienterstatningen fandt dog, at der med hjemmel i EAL § 1 kunne dækkes faktiske udgifter til pasning af barn og hjem, og at ægtefællen havde forsøgt at be­grænse disse udgifter ved at tage orlov og selv varetage opga­verne.

På denne baggrund blev kvinden med hjemmel i EAL § 1, ud over do­kumenterede udgifter til fremmed pasning af barnet i barselsperioden, skønsmæssigt til­kendt 30.000 kr. til dækning af de udgifter, der ville have været til fremmed pasning i resten af barselsperioden, hvis ægtefællen ikke havde søgt ulønnet orlov og varetaget pasningen.

Ved fastsættelsen af den skønsmæssige godtgørelse blev der bl.a. lagt vægt på, at kommunen i en del af restperioden havde tilkendt vederlagsfri børne­pasning, og at godtgø­relsen, i modsætning til ægtefællens forventede indkomst, var skattefri.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen. Sagen blev herefter indbragt for domstolene med påstand om, at der skulle ydes erstatning for ægtefællens indtægtstab.

Landsretten fandt ikke grundlag for at antage, at ægtefællens tilstedeværelse under kvindens genoptræningsforløb havde haft en sådan betydning for hendes helbredelse, at der var grundlag for at erstatte hans indtægtstab. Dette var flertallet i Højesteret enig i. Dommen er trykt i U 2002.2407 H.

Afgørelsesdato: 24. juni 1998