Vilkår for afgivelse af vejledende udtalelser i forsikringssager

Indledning

Patienterstatningen fastsætter varigt mén og erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven i patientskadesager, jf. lov om klage - og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Patienterstatningen afgiver endvidere vejledende udtalelser til Erstatningsnævnet om varigt mén og erhvervsevnetabsprocent udmålt efter erstatningsansvarsloven samt udtalelser om, hvilke sygeperioder der er en følge af en eller flere hændelser omfattet af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Patienterstatningen afgiver endvidere i enkeltstående sager vejledende udtalelser om varigt mén og erhvervsevnetab udmålt efter erstatningsansvarsloven, når parterne i en erstatningssag er enige herom. Det kan fx være i sager, som er forældede, men hvor der er behov for en vurdering af det varige mén og erhvervsevnetabet til brug for en ansvarssag.

Tilbud til forsikringsselskaber

Patienterstatningen tilbyder på samme måde at afgive vejledende udtalelser om varigt mén og erhvervsevnetab i sager, hvor der mellem en advokat, som repræsenterer en skadelidt i en forsikringssag, og forsikringsselskabet er uenighed. Der kan være tale om

 1. Ansvarssager, hvor skadelidte er påført en personskade (mén og erhvervsevnetab)
 2. Private og kollektive ulykkesforsikringssager (mén)
 3. Erhvervsevnetabsforsikringer (erhvervsevnetab)

Vilkår

 1. Der skal være enighed mellem advokaten og forsikringsselskabet om at indhente en vejledende udtalelse hos Patienterstatningen samt om det faktuelle grundlag for udtalelsen. Anmodningen om en vejledende udtalelse kan indsendes af advokaten eller forsikringsselskabet.

I anmodningen om en vejledende udtalelse skal parterne anføre:

 • hvilke faktiske forhold og/eller juridiske vurderinger i sagen parterne er enige om,
 • hvilke faktiske forhold og/eller juridiske vurderinger i sagen parterne er uenige om, hvori uenigheden består, og dermed
 • hvad parterne ønsker Patienterstatningens vurdering af.

På Patienterstatningens hjemmeside er der nærmere oplysninger om, hvilke dokumenter der med fordel kan indsendes i forbindelse med anmodningen.

 1. Advokaten/forsikringsselskabet skal have fornødent samtykke efter databeskyttelsesforordningen (GDPR)/databeskyttelsesloven til at videregive oplysninger om skadelidte til Patienterstatningen, og til at Patienterstatningen i fornødent omfang kan videregive oplysninger om skadelidte i forbindelse med, at Patienterstatningen indhenter yderligere oplysninger hos behandlingssteder, institutioner myndigheder og forsikringsselskaber m.v. Patienterstatningen stiller samtykkeblanket til rådighed på Patienterstatningens hjemmeside. Samtykket skal vedlægges, når sagen sendes til Patienterstatningen. Samtykket giver Patienterstatningen mulighed for at indhente erklæringer fra læger og andre autoriserede sundhedspersoner, journaloptegnelser , løn- og skatteoplysninger, oplysninger fra kommunen om beskæftigelse, udbetalte sociale ydelser mv. og i den forbindelse videregive oplysninger om skadelidte til brug for udarbejdelse af den vejledende udtalelse.

 2. Parterne er selvstændigt dataansvarlige for deres respektive behandling af personoplysninger som følge af denne aftale.

 3. Advokaten/forsikringsselskabet vedlægger alt relevant materiale ved fremsendelse af sagen til Patienterstatningen.

 4. Det er advokatens/forsikringsselskabets ansvar at sikre, at der ikke indgår uvedkommende personoplysninger i det materiale, der sendes til Patienterstatningen. Det må heller ikke være muligt at genskabe uvedkommende personoplysninger i det fremsendte materiale. Hvis Patienterstatningen har behov for at indhente yderligere oplysninger for at kunne afgive udtalelse, indhenter Patienterstatningen selv disse oplysninger.

 5. Patienterstatningen kan bruge ”Netservice” til kommunikation med advokaten og forsikringsselskabet. Hvis advokaten/forsikringsselskabet ikke er eller ønsker at blive tilkoblet Netservice, sendes breve mv. gennem e-Boks. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, sendes brevene med almindelig post.

 6. Den skadelidte har adgang til at se sagens bilag i Netservice.

 7. Patienterstatningens udtalelse vedlægges en oversigt over de bilag, som er indgået i sagen til brug for den vejledende udtalelse.

 8. Patienterstatningens udtalelse begrundes efter principperne i forvaltningslovens § 24.

Sagsbehandlingstid

 1. Vejledende udtalelser om varigt mén skal så vidt muligt afgives inden for seks måneder fra Patienterstatningens modtagelse af anmodningen .

  Er det ikke muligt at afgive en endelig udtalelse om skadelidtes varige mén, fordi skadelidte fortsat er under behandling, eller fordi skadelidtes helbredsmæssige situation af anden grund ikke er endeligt afklaret, vil Patienterstatningen, hvis det er muligt, afgive en foreløbig udtalelse om varigt mén inden for samme frist. En endelig udtalelse vil blive afgivet hurtigst muligt efter, at skadelidtes helbredsmæssige situation er afklaret.

 2. Vejledende udtalelser om erhvervsevnetab samt om varigt mén og erhvervsevnetab skal så vidt muligt afgives inden for normalt otte og maksimalt 12 måneder fra Patienterstatningens modtagelse af anmodningen fra advokaten/forsikringsselskabet.
  Er den skadelidtes erhvervsmæssige situation ikke afklaret, vil Patienterstatningen, hvis det er muligt, afgive en foreløbig udtalelse om erhvervsevnetab inden for samme frist. En endelig udtalelse vil herefter blive afgivet hurtigst muligt efter, at den erhvervsmæssige situation er afklaret.

Gebyrer

Gebyr for afgivelse af vejledende udtalelser 2024:

Beskrivelse Pris
Foreløbig udtalelse varigt mén 10.000 kr. + moms
Endelig udtalelse varigt mén, supplerende 5.000 kr. + moms
Endelig udtalelse varigt mén, ikke supplerende 10.000 kr. + moms
Foreløbig udtalelse erhvervsevnetab 20.500 kr. + moms
Endelig udtalelse erhvervsevnetab, supplerende 10.250 kr. + moms
Endelig udtalelse erhvervsevnetab, ikke supplerende 20.500 kr. + moms
Endelig udtalelse varigt mén og erhvervsevnetab 20.500 kr. + moms

Grundgebyret opkræves ved modtagelse af sagen. Sagsbehandlingen påbegyndes ikke, før grundgebyret er betalt. Gebyr for supplerende udtalelser opkræves i det kvartal, hvori den supplerende udtalelse er afgivet. Gebyret opkræves hos den part, der sender sagen til
Patienterstatningen.

Afgives der mere end én supplerende udtalelse, opkræves der ikke yderligere gebyr.

Ændrer skadelidtes helbreds-/arbejdssituation sig væsentligt, eller fremkommer skadelidte, efter at Patienterstatningen har afgivet endelig udtalelse i en sag, med nye væsentlige oplysninger, som ikke er indgået i det tidligere vurderingsgrundlag, kan advokaten/forsikringsselskabet anmode Patienterstatningen om, at sagen genoptages. Genoptagelsessagen afregnes i denne situation som en ny forespørgsel efter samme principper, som nævnt ovenfor.

Er der ikke nye oplysninger i sagen, og er skadelidtes situation uændret, men ønsker advokaten/forsikringsselskabet inden 3 måneder efter, at Patienterstatningen har afgivet endelig vejledende udtalelse, at Patienterstatningen præciserer eller uddyber en tidligere afgivet udtalelse, vil dette kunne ske uden betaling af nyt gebyr.

Udgifter til journalindhentelse, lægeundersøgelser, lægeerklæringer mv., som indhentes af Patienterstatningen hos behandlingssteder og eksterne læger mv. til brug for Patienterstatningens vurdering af varigt mén eller erhvervsevnetab, afholdes af den part, der har anmodet om en udtalelse. Patienterstatningen anmoder den pågældende leverandør om at fakturere til advokatens/forsikringsselskabets CVR-nr. afhængig af, hvem der har indsendt sagen.

Ændringer

Vilkår og priser er gældende fra 1. januar 2024. Der må forventes ændringer i vilkår og priser for 2025, som offentliggøres på Patienterstatningens hjemmeside i januar 2025.

Senest opdateret 12-04-2024