Sagsnummer 21-4343

Afslag på aktindsigt i sager fundet på hjemmesiden

09-09-2021

En 36-årig mand havde fået afslag på erstatning fra Patienterstatningen, hvilket var tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Manden bad efterfølgende om at få aktindsigt i en afgørelse, der var omtalt på Patienterstatningens hjemmeside. Dette blev imødekommet, idet han fik tilsendt en anonymiseret udgave af afgørelsen.

Manden bad kort efter om at få fuld aktindsigt i syv andre sager, men denne gang fik han afslag.

Patienterstatningen begrundede afslaget med, at manden ikke var part i de pågældende sager, og at han derfor ikke havde ret til aktindsigt efter forvaltningslovens § 9.

Der blev også henvist til, at Patienterstatningen som privat forening ikke er omfattet af offentlighedsloven. Det er Patienterstatningens praksis, at der undtagelsesvis gives anonymiseret aktindsigt i en eller to afgørelser, hvis der godtgøres et særligt behov. Dette var baggrunden for, at mandens første anmodning om aktindsigt var blevet imødekommet.

Af ressourcemæssige årsager kunne Patienterstatningen ikke påtage sig at foretage anonymisering af de syv konkrete sager. Dette skyldtes, at sagerne indeholdt et stort antal dokumenter med mange fortrolige helbredsoplysninger, og at der i hver sag var truffet flere afgørelser. Det ville derfor kræve et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug at foretage anonymisering set i forhold til, at alle sagerne var medtaget i praksissamlingen på Patienterstatningens hjemmeside med et referat, der fokuserede på sagernes principielle aspekter. Manden havde dermed mulighed for at danne sig et overblik over praksis ud fra hjemmesiden.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen (AfP 2021-4007).

Afgørelsesdato: 6. april 2021