Sagsnummer 15-10633

Ikke erstatning for advokatomkostninger, selvom patienten fik medhold i ankenævnet

07-06-2021

En 45-årig mand fik anerkendt en skade af Patienterstatningen og fik blandt andet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ved beregningen af erstatningen blev der foretaget fradrag for nogle udbetalte forsikringsydelser, da Patienterstatningen vurderede, at der var tale om udbetalinger fra en såkaldt skadesforsikring.

Manden ankede afgørelsen. Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at forsikringsydelserne var udbetalt fra en såkaldt summaforsikring, og at ydelserne derfor - i henhold til praksis - ikke skulle fratrækkes i erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste.

Ankenævnets afgørelse indebar, at manden fik yderligere 1,4 mio. kr. i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Han rejste derefter krav om erstatning for advokatomkostninger afholdt i forbindelse med ankesagen. Han henviste blandt andet til, at sagen havde været af så principiel karakter, at han ikke ville have været i stand til at føre sagen uden juridisk bistand. Han henviste også til, at det juridiske forhold, som dannede baggrund for ankenævnets ændring, kun var påvist, fordi han havde søgt juridisk bistand.

Patienterstatningen afviste at erstatte advokatomkostningerne med henvisning til retspraksis.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, som bemærkede, at den omstændighed, at der er truffet en forkert afgørelse, som bliver ændret i ankenævnet eller i domstolssystemet, ikke er en sådan særlig omstændighed, der begrunder erstatning for advokatomkostninger. I praksis kræves det, at en patient ikke selv er i stand til at varetage sine interesser og oplyse sagen over for Patienterstatningen og ankenævnet, hvor dette er nødvendigt. Det havde ikke været tilfældet i den konkrete sag, hvor de nødvendige oplysninger til brug for sagen havde været lønoplysninger og forsikringspolice med tilhørende betingelser. Disse oplysninger kunne manden selv fremskaffe uden advokatbistand.

Det blev også bemærket, at Patienterstatningen og ankenævnet oplyser og undersøger en sags faktiske og juridiske problemstillinger, uanset om disse er rejst af klager eller ej (AfP 2020-5472).

Der findes ikke eksempler i retspraksis på, at udgifter til advokatbistand er blevet erstattet efter klage- og erstatningsloven. Dette gælder også, selvom sagen er principiel, jf. U 2012.2922 H.

For en lignende sag – se 03-2789.

Afgørelsesdato: 19. maj 2020