Sagsnummer 11-7085

Egetbidraget gælder alle sager med erstatning tilkendt efter 1. juli 2018

07-09-2020

En mand fik anerkendt en alvorlig skade og blev ved afgørelser truffet før 1. juli 2018 tilkendt over 3 mio. kr. i erstatning. Den sidste afgørelse om udbetaling af erstatning blev truffet i 2019. Der blev i den forbindelse fratrukket egetbidraget, der blev indført i klage- og erstatningsloven pr. 1. juli 2018.

Afgørelsen blev anket. Mandens advokat anførte, at egetbidraget ifølge lovbemærkningerne skulle fratrækkes én gang i hver sag, og at det skulle ske ved første udbetaling af erstatning. Advokaten mente ikke, at der var hjemmel til at fratrække egetbidraget i sagen.

Patienterstatningen mente, at fradraget for egetbidraget var fuldt ud hjemlet i KEL § 24, stk. 2, og uddybede dette i sin ankeudtalelse.

Efter Patienterstatningens opfattelse skal loven forstås på den måde, at egetbidraget skal fratrækkes i den første afgørelse efter 1. juli 2018, hvor der fastsættes en erstatning, der overstiger størrelsen på egetbidraget.

Der blev henvist til, at det af lovforarbejderne fremgår, at formålet med egetbidraget er at opnå finansiering til udvidelsen af dækningsområdet og fredning af udbetalte erstatninger. Den nødvendige finansiering opnås ved at fratrække et egetbidrag i alle sager. Der vil derfor opstå underfinansiering af lovændringen, hvis der ikke foretages fradrag for egetbidraget i en sag som den foreliggende.

Der blev også henvist til, at reglerne om opsættende virkning af anke og fredning af udbetalt erstatning fuldt ud gælder for afgørelser truffet af Patienterstatningen efter 1. juli 2018, uanset om der i samme sag også er truffet afgørelser før lovændringen. Efter Patienterstatningens opfattelse må retsstillingen for egetbidraget være den samme.

Endelig blev der henvist til, at Ankenævnet for Patienterstatningen i en tidligere afgørelse har udtalt, at enhver person, der tilkendes erstatning efter loven, er omfattet af reglen om, at der skal fratrækkes et egetbidrag. Ankenævnet udtalte også, at det ikke er muligt at fritage visse personer for at blive fratrukket egetbidraget. Se sag 18-1145.

Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte afgørelsen med henvisning til Patienterstatningens begrundelse (AfP 2019-8428).

Afgørelsesdato: 3. september 2019