Sagsnummer 13-2154

Ikke erstatning for mistet skattefri efterlønspræmie og mistet skattenedslag for seniorer

12-11-2018

En 61-årig mand måtte stoppe med at arbejde på grund af en behandlingsskade og blev tilkendt førtidspension. Han fik blandt andet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

Under sagen rejste advokaten krav om, at der blev givet erstatning for, at manden havde mistet henholdsvis en skattefri efterlønspræmie og et skattenedslag for seniorer, fordi han havde måttet stoppe med at arbejde tidligere end ellers planlagt. Det blev anført, at tabene skulle medregnes i årslønnen til brug for erstatningen for erhvervsevnetab, alternativt erstattes særskilt som ”andet tab” efter EAL § 1 eller som tabt arbejdsfortjeneste efter EAL § 2.

Det følger af U 2013.3120 H, at værdien af en mistet skattefri efterlønspræmie skal medregnes i den årsløn, der fastsættes til beregning af erstatningen for erhvervsevnetab, jf. EAL § 7. Dommen blev oprindeligt tolket som, at dette forudsætter, at optjeningen af efterlønspræmien var påbegyndt på skadetidspunktet. I den konkrete sag var manden ikke begyndt at optjene efterlønspræmien på skadetidspunktet. Patienterstatningen vurderede derfor, at den ikke skulle medregnes i årslønnen. Derudover vurderede Patienterstatningen, at der ikke var hjemmel til at erstatte den mistede skattefri efterlønspræmie særskilt efter hverken EAL § 1 eller EAL § 2.

Patienterstatningen vurderede endvidere, at der heller ikke var hjemmel til at erstatte det mistede skattenedslag for seniorer, hverken som en del af årslønnen eller efter EAL § 1 eller EAL § 2.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, som bemærkede, at det var udokumenteret, at manden ville have udskudt overgangen til efterløn, hvis behandlingsskaden ikke var sket.

Det var også udokumenteret, at manden ville have arbejdet frem til det fyldte 64. år, hvilket er betingelsen for at optjene skattenedslaget for seniorer (AfP 16/6376).

I en lignende sag nåede Østre Landsret i oktober 2018 frem til, at værdien af den mistede skattefri efterlønspræmie skulle medregnes ved fastsættelsen af årslønnen efter ASL, selvom skadelidte ikke var begyndt at optjene til præmien på skadetidspunktet. Det var dog ubestridt, at han ville være fortsat med at arbejde, hvis skaden ikke var sket, og at han havde mistet den skattefri efterlønspræmie som følge af skaden. Dommen er trykt i U 2019.425 Ø.

Afgørelsesdato: 29. februar 2016