Sagsnummer 11-0780

Nye oplysninger gav ikke grundlag for at genoptage en tidligere afvist sag

08-03-2018

En 43-årig mand anmeldte, at han var blevet påført skade i forbindelse med en stivgørende rygoperation. Han oplyste bl.a., at han havde fået nytilkomne bensmerter.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke var sket en skade ved behandlingen.

Der blev lagt vægt på, at det er velkendt, at et forholdsvis stort antal patienter oplever uændrede eller forværrede gener efter en operation som den pågældende, uden at generne kan tilskrives komplikationer til operationen, eller at indgrebet ikke er udført efter erfaren specialiststandard.

Patienterstatningen vurderede dermed, at mandens gener skyldtes hans ryglidelse samt det forhold, at der ikke havde været den ønskede effekt af operationen. Afgørelsen blev ikke anket.

Et år senere bad manden om at få sagen genoptaget. Han oplyste, at han havde fået fjernet det indsatte materiale, og at han derefter havde oplevet en bedring af sine gener. Han mente, at dette dokumenterede, at der var sket en skade ved den oprindelige operation.

Patienterstatningen mente ikke, at der var kommet nye faktiske eller retlige oplysninger, der havde væsentlig betydning for sagens udfald, og afslog derfor at genoptage sagen. Denne afgørelse blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Sagen blev indbragt for domstolene, og der blev i den forbindelse indhentet en udtalelse fra Retslægerådet. Af udtalelsen fremgik det, at det er almindeligt kendt, at der efter en operation som den pågældende for nogle geners vedkommende kan være en uændret tilstand hos op mod 1/3 af de opererede. Det er også kendt, at operationen kan efterlade nytilkomne gener, eksempelvis bensmerter, hvilket skønnedes at være tilfældet hos mindre end 5 % af de opererede.

Byretten mente ikke, at Retslægerådet i væsentlig grad havde vurderet sagen anderledes end Patienterstatningens lægekonsulent. Byretten mente heller ikke, at rådets besvarelse sandsynliggjorde, at der var sket en skade omfattet af KEL § 20, stk. 1, nr. 4. Byretten var derfor enig i, at der ikke var fremkommet sådanne nye oplysninger, at det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at sagen ville have fået et andet udfald. Der var dermed ikke grundlag for at genoptage sagen (dom fra Retten i Nykøbing F. af 31. marts 2017, sag nr. BS 2-817/2014).

Afgørelsesdato: 30. november 2011