Sagsnummer 11-7563

Udvikling af PTSD var ikke en følge af utilstrækkelig smertedækning under kejsersnit

20-11-2017

En 34-årig kvinde havde anmeldt, at hun var blevet påført skade som følge af utilstrækkelig smertedækning under et kejsersnit. Efter indgrebet havde hun oplevet svære muskelsmerter samt smerter i bughulen, hvor man senere fjernede nogle sammenvoksninger.

Patienterstatningen afviste, at kvinden var blevet påført skade ved behandlingen. Afgørelsen blev ikke anket.

Efterfølgende bad kvinden om at få sagen genoptaget, bl.a. fordi hun havde fået stillet diagnosen PTSD, hvilket efter en psykiaters vurdering skyldtes den utilstrækkelige smertedækning under kejsersnittet.

Patienterstatningen afviste at genoptage sagen. Der blev lagt vægt på, at den utilstrækkelige smertedækning under kejsersnittet havde været belastende, men ikke været af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur, der ville medføre kraftig påvirkning hos praktisk taget enhver, og som med overvejende sandsynlighed kunne begrunde varige psykiske gener, og dermed betragtes som en erstatningsberettigende skade.

Denne afgørelse blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, som vurderede, at kvindens psykiske gener overvejende skyldtes en række andre faktorer. Derudover mente ankenævnet ikke, at kvindens oplevelse af mangelfuld bedøvelse og smerter som følge heraf havde en sådan exceptionel svær og katastrofeagtig karakter, som forudsættes for at stille diagnosen PTSD. Det kunne heller ikke antages, at denne oplevelse ville medføre en kraftig psykisk påvirkning hos praktisk taget enhver kvinde.

Sagen blev herefter indbragt for domstolene.

Retslægerådet udtalte, at det var mindre sandsynligt, at kvindens psykiske gener kunne henføres til den utilstrækkelige smertedækning, men derimod mere end 50 % sandsynligt, at generne skyldtes den langvarige, svært behandlelige smertetilstand, som hun efterfølgende havde lidt af. Derudover kunne andre psykiske belastninger før og efter kejsersnittet også spille en rolle. Rådet fandt en sammenhæng mellem den utilstrækkelige smertedækning og den udviklede smertetilstand meget sandsynlig, men fandt det ikke muligt at angive sandsynligheden herfor i procent, fordi andre forhold vurderedes at have bidraget til smertetilstanden.

På baggrund af Retslægerådets udtalelse fandt byretten det ikke bevist, at kvindens smertetilstand overvejende skyldtes den utilstrækkelige smertedækning under kejsersnittet. Retten lagde desuden til grund, at kvindens oplevelser under kejsersnittet ikke var af katastrofeagtig karakter, og at den ikke ville have medført symptomer hos næsten alle. Der var derfor ikke grundlag for at genoptage sagen (dom af 21. juni 2017 fra Retten i Hillerød).

Afgørelsesdato: 7. marts 2013