Sagsnummer 97-0342

Tilbagebetaling af erstatning - afgørelse ændret i ankenævnet

30-03-2017

En 46-årig mand fik foretaget en operation i rygmarvsbedøvelse og udviklede efterfølgende lumbal hovedpine og smerter fra indstiksstedet samt rygsmerter, lysoverfølsomhed og kvalme. Patienterstatningen anerkendte skaden, og tilkendte bl.a. patienten godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

Patienten ankede afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen med henblik på forhøjelse af det varige mén og erhvervsevnetabet. Ankenævnet mente dog, at operationen alene havde medført lumbal hovedpine i nogle måneder, og at der ikke kunne ydes erstatning, idet skaden ikke havde udløst varigt mén og erhvervsevnetab.

Dette blev tiltrådt af landsretten, og patienten blev tilpligtet at tilbagebetale den allerede udbetalte erstatning. Endvidere blev det afvist, at patientens advokat skulle have handlet ansvarspådragende i forbindelse med anken af den oprindelige afgørelse til ankenævnet.

Dommen er trykt i FED 2006.171 Ø.

Afgørelsesdato: 30. juni 2006