Sagsnummer 13-2323

Nedsættelse af erstatningen, da patienten havde frafaldet en del af kravet

09-03-2017

En mand anmeldte, at han var blevet påført skade som følge af forsinket diagnosticering og behandling af en skulderskade, bl.a. hos sin praktiserende læge og på et sygehus.

Patienterstatningen vurderede, at et andet sygehus, som også havde behandlet patienten, var medansvarlig for skaden. Patienterstatningen anerkendte derfor skaden efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1, for alle tre skadevoldere og vurderede, at ansvaret skulle fordeles ligeligt mellem dem.

Inden erstatningen blev gjort op, meddelte patienten, at han ikke ønskede at gøre et erstatningskrav gældende over for det andet sygehus. Patienterstatningen vurderede, at patienten dermed havde fraskrevet sig retten til en del af erstatningen. Der blev derfor truffet afgørelse om, at en eventuel erstatning som følge af behandlingen på det pågældende sygehus, ikke ville blive udbetalt, idet denne del ikke kunne pålægges de to øvrige skadevoldere.

Patienten modtog efterfølgende kun 2/3 af erstatningen.

Patienten ankede afgørelsen, men trak senere anken tilbage.

I sager med flere ansvarlige skadevoldere fordeler Patienterstatningen ansvaret mellem disse ud fra en vurdering af, hvor stor en del af den samlede skade der er forårsaget af hver enkelt skadevolder. Som sagen viser, kan patienten ikke frafalde sit erstatningskrav mod en af skadevolderne med det resultat, at hele ansvaret for en skade pålægges den/de øvrige.

Afgørelsesdato: 25 februar 2014