Sagsnummer 09-1350

Ikke erstatning for mistet skoleår til 10-årig dreng

06-02-2012

En 10-årig dreng blev påført en behandlingsskade og blev blandt andet tilkendt erstatning for erhvervsevnetab efter EAL § 8. Som følge af skaden måtte drengen gå 4. klasse om.

Patienterstatningen vurderede, at det ikke var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at drengen ville lide et fremtidigt tab som følge af det mistede skoleår, da det henset til hans alder var meget usikkert, om skaden ville medføre et økonomisk tab grundet forsinket erhvervsstart. Der blev derfor givet afslag på erstatning for mistet skoleår. 

Afgørelsen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som vurderede, at der henset til drengens alder og det forhold, at det var relativt tidligt i hans skolegang, at han måtte gå en klasse om, ikke var sandsynliggjort et tab, der efter retspraksis kunne erstattes efter EAL § 1.

Afgørelsesdato: 9. december 2010