Sagsnummer 09-1206

Erstatning for dødsfald til voksne, hjemmeboende børn

23-02-2011

En 44-årig kvinde afgik ved døden som følge af en behandlingsskade. Kvinden var fraskilt og havde ingen samlever, men boede sammen med sine døtre på henholdsvis 17 og 24 år. Kvinden modtog kontanthjælp, og hun og døtrene havde fælles økonomi, idet de alle efter evne bidrog til de fælles udgifter.

Den 17-årige datter fik erstatning for forsørgertab beregnet frem til det fyldte 18. år, jf. EAL § 14. Der blev ikke ydet erstatning efter det fyldte 18. år på grund af datterens egen indkomst (SU).

På grund af sin alder var den 24-årige datter ikke omfattet af EAL § 14, men Patienterstatningen fandt hende i stedet berettiget til erstatning for forsørgertab efter EAL § 12, da hun faktisk blev forsørget af sin afdøde mor. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 18.000 kr., idet det ud fra moderens indkomst måtte lægges til grund, at der havde været tale om en relativt beskeden forsørgelse, som desuden kun ville have varet i relativt kort tid.

Herudover blev døtrene tilkendt ½ overgangsbeløb hver, da de begge havde haft udgifter i forbindelse med dødsfaldet til fraflytning m.v.

Afgørelsesdato: 1. marts 2010