Sagsnummer 05-0027

Erstatning for erhvervsevnetab til patient, der var i fleksjob inden skaden

08-04-2011

En 38-årig mand blev påført en skade i forbindelse med behandling for refluksgener (tilbageløb af mavesækkens indhold til spiserøret). Før skaden havde patienten et fleksjob og arbejdede 3 timer dagligt. Efter skaden kunne han kun arbejde 1 time dagligt, og han blev derfor tilkendt førtidspension.

Patienterstatningen vurderede, at patientens resterhvervsevne var nedsat med ca. 2/3, og at skønsmæssigt 1/2 heraf måtte tilskrives behandlingsskaden. Erhvervsevnetabet som følge af skaden blev derfor fastsat til 35 %.

Årslønnen blev fastsat til 90.000 kr., hvilket svarede til den løn, som patienten oppebar fra sit fleksjob efter fradrag for tilskud fra kommunen.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Ved beregning af erstatning for erhvervsevnetab skal årslønnen fastsættes, så den er udtryk for værdien af skadelidtes arbejdsindsats forud for skaden. I de tilfælde, hvor skadelidte i forvejen arbejdede på nedsat tid af helbredsmæssige årsager, vil årslønnen blive fastsat tilsvarende lavt. For skadelidte i fleksjob er det fastsat praksis efter EAL § 7, at løntilskuddet ikke skal medregnes. Årslønnen skal i stedet fastsættes som den reelle indkomst i forhold til den effektive arbejdstid.

Afgørelsesdato: 24. juni 2005