Sagsnummer 93-0686

Udgifter til healing og zoneterapi

26-06-2009

En 47-årig kvinde fik ved en operation lammelser og føle­nedsættelse i armen. Patienten havde efter­følgende udgifter til bl.a. he­aling og zonete­rapi, som patienten krævede erstatning for. Kravet blev afvist, idet Patienterstatningen ikke fandt, at udgifter til healing og zoneterapi var om­fattet af EAL § 1 om helbredelsesudgifter og andet tab, idet healing og zo­nete­rapi ikke har en dokumenteret helbredende effekt på den pågældende lidelse.

Patienten ankede Patienterstatningens afgørelse, men Anke­nævnet for Patienterstatningen til­trådte afgørelsen med den begrundelse, at man ikke fandt, at ud­gifter til healing og zoneterapi var rimelige nødven­dige foranstaltninger, som havde haft til formål at søge patienten hel­bredt for patientskaden, eller som havde stået i forbin­delse med hendes helbredelse for patientskaden (årsberetning 1996).

Efter Patienterstatningens praksis er det af afgørende betydning, at udgifter til behandling, som patienten har haft, vedrører behandling, der ud fra en sædvanlig videnskabelig bedømmelse må anses for relevant i relation til behandlingen af den konkrete sygdom. I mod­sat fald tilkendes der som udgangspunkt ingen erstatning. 

For lignende afgørelser se 01-1277 og 07-4329.

Afgørelsesdato: 25. januar 1996