Sagsnummer 01-1611

Tredobbeltsyn

09-06-2009

En 61-årig kvinde fik foretaget en operation i højre ørespytkirtel på grund af daglige smerter i højre kæbe. I opvågningsfasen efter narkosen klagede patienten over dobbeltsyn og fornemmelsen af at være ør. Da øjensymptomerne fire dage efter operationen ikke havde fortaget sig, fik patienten foretaget en øjenundersøgelse. Her kunne man ikke påvise objektive fund, der kunne forklare patientens gener. Dagen efter blev der foretaget en neurologisk undersøgelse og en CT-skanning af hjernen, der begge viste normale forhold.

To måneder efter operationen var patienten til undersøgelse på neurologisk afdeling, hvor hun klagede over, at hun siden operationen havde været generet af 3-dobbeltsyn mod højre, hvor billederne overlappede hinanden. En MR-skanning af hjernen viste normale forhold.

Patienterstatningen fandt, at patientens 3-dobbeltsyn ikke var en følge af operationen eller narkosen. Patienten var derfor ikke berettiget til erstatning efter patientforsikringsloven, da hun ikke var påført skade som følge af behandling, undersøgelse eller lig­nende, jfr. PFL § 1, stk. 1.

Patienterstatningen lagde vægt på, at der ikke var forhold i forbindelse med den udførte bedøvelse, der kunne begrunde, at der skulle være sket en skade, der kunne medføre et tri­pelsyn. Der var endvidere ikke ved en efterfølgende CT-skanning påvist skader på hjer­nen, herunder en skade i form af en blodprop i hjernen. Heller ikke ved en øjenundersø­gelse kunne der påvises objektive fund, der kunne forklare patientens gener.

I forbindelse med sagen havde Patienterstatningen indhentet udtalelser fra en speciallæge i øjensygdomme og en speciallæge i anæstesi (bedøvelse), der begge vurderede, at behand­lingen var udført i overensstemmelse med erfaren specialiststandard.

Sagen viser, at selv en meget tæt tidsmæssig sammenhæng mellem behandling og skade ikke udløser erstatning, hvis der ikke kan påvises en medicinsk årsagssammenhæng.

Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte Patienterstatningen afgørelse. Det var nævnets vurdering, at der var tale om et cerebralt betinget flerdobbeltsyn uden påviselig organisk årsag, og at generne ikke havde årsagssammenhæng med bedøvelsen ved operationen.

Afgørelsesdato: 19. august 2002