Sagsnummer 98-0291

Sandsynligvis smittet med HIV-infektion

16-06-2009

En 13-årig pige fik i januar 1998 foretaget stivgørende operation af ryghvirvlernes torn­tappe på grund af tiltagende rygskævhed. I forbindelse med operationen fik patienten blodtransfusion med i alt 6 portioner blod.

Operationen forløb isoleret set planmæssigt, men efterfølgende viste det sig, at en af blod­por­tionerne stammede fra en donor, der var HIV-smittet. Donor havde endnu ikke udviklet anti­stof, og smitten blev derfor ikke fanget ved screeningen.

2 dagen efter operationen konstaterede man, at patienten havde modtaget blod­transfu­sion med den HIV-inficerede blodportion. Der blev derfor samme dag indledt 3-stof antiviral behandling (lægemiddel til behandling af virusinfektioner).

Patienten blev behandlet i omkring 10 måneder og blev herefter fulgt med ugent­lige blod­prø­ver og kontroller. Omkring 15 måneder efter smitten, blev det konstate­ret, at patienten ikke (længere) var smittet.

Sagen blev anerkendt efter § 2, stk. 1, nr. 4, idet Patienterstatningen fandt, at den foreløbige skade i form af gener i forbindelse med medicinering og kontroller som følge af den formo­dede HIV-infektion opfyldte såvel sjældenheds- som alvorlig­hedskriteriet.

Patienterstatningen lagde bl.a. vægt på det forhold, at patienten, som følge af formodningen om, at hun var inficeret med HIV-smitte, blev fulgt med månedlige blodprøver og ved ambu­lante kontroller på sygehuset ca. hver 3. måned. Endvidere indtog patienten ganske meget medi­cin, hvilket medførte en del bi­virkninger.

I øvrigt bemærkede Patienterstatningen, at man ikke på det foreliggende kunne an­erkende skaden i form af HIV-infektion, da en sådan ikke var konstateret (98-0291) (1998 Årsb.).

Sagen er én af flere sager vedrørende smitte med HIV på danske sygehuse. Denne sag ad­skiller sig dog derved, at det i en periode var uvist, om patienten rent faktisk var smittet og i be­kræftende fald, om smitten kunne nedkæmpes. De gener og ulem­per i form af, at hun blev behandlet som smittet og skulle medicineres og kontrolle­res i overensstemmelse hermed, var dog af en sådan karakter, at Patienterstatningen fandt, at de isoleret set udgjorde en skade i lovens forstand, uanset om pa­tienten faktisk var smittet eller ej.  

Afgørelsesdato: 8. juli 1998