Sagsnummer 01-1214

Lejringsskade efter bypassoperation

16-06-2009

En 46-årig mand fik foretaget en bypass-operation på grund af en forsnævring af venstre kranspulsåre. Indgrebet forløb uden komplikationer, og patienten blev udskrevet smertefri og velbefindende. Senere anførte patienten, at han siden operationen havde haft nedsat følesans i højre hånds ring- og lillefinger samt svært ved at skelne varme- og kuldepåvirkning i de på­gældende fingre. Skaden havde ikke medført indtægtstab eller andre udgifter for patienten.

Patienterstatningen afviste sagen, da betingelserne for at yde erstatning i henhold til PFL § 2, stk. 1, nr. 1-4, ikke var opfyldt.

Patienterstatningen vurderede, at generne fra højre hånds fingre med overvejende sandsynlig­hed var udløst af tryk under lejringen i forbindelse med operationen, men da operationen var udført i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, kunne skaden ikke anerkendes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1.

Patienterstatningen vurderede endvidere, at de opståede gener i to fingre ikke udgjorde et va­rigt mén på 5 % eller derover. Da skaden heller ikke havde påvirket patientens erhvervs­evne, fandtes skaden – set i forhold til grundsygdommens alvor - ikke at opfylde alvorlig­hedskriteriet i PFL § 2, stk. 1, nr. 4.

Afgørelsen er baseret på en fortolkning af Højesterets ovennævnte dom af 20. august 2001 (U 2001.2319 H), hvor en lejringsskade med alvorlige konsekvenser for patienten blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4.

Det er Patienterstatningens vurdering, at dommen må forstås således, at en lejringsskade, der kun medfører beskedne gener og ingen erhvervsmæssige konsekvenser for patienten, ikke opfylder betingelserne for anerkendelse efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4, hvis der er tale om en al­vorlig grundsygdom.

Afgørelsesdato: 21. november 2001