Sagsnummer 97-2189

Kraniebrud i forbindelse med overfald

18-06-2009

En 38-årig mand blev indbragt på skadestuen, efter at han var blevet slået ned. Han havde fået en stor flænge i venstre side af panden, men havde dog ikke været be­vidstløs.

Ved ankomsten til skadestuen var han temmelig beruset, uregerlig, speedet og umulig at un­dersøge. Han oplyste i øvrigt, at han var i behandling med psyko­farmaka.

Man konstaterede, at patienten over venstre øjenbryn havde en 4 cm lang og ½ cm dyb flænge og på tværs af denne en 4 cm og 3 mm dyb flænge. Endvidere havde han mindre læ­sion på venstre side af over­læben. I øvrigt havde han normal puls og blodtryk.

Patienten nægtede at lade sig undersøge og ville ikke have flængerne bedøvet. Først da der ankom 2 politibetjente og 2 sygeplejersker, der holdt hans arme og hænder, lykkedes det at sy flængerne sammen. Patienten forlod herefter skadestuen sammen med politiet.

Efterfølgende konstateredes det, at patienten havde fået kranie­brud i forbindelse med overfaldet. Endvidere havde han gener i form af synsforstyrrelser, smerter i hovedet, hukommel­sesbe­svær, koncentrations­besvær, lysoverfølsomhed samt følelsesløshed i lille- og ring­finge­ren.

Patienterstatningen fandt herefter, at patienten havde pådraget sig en skade efter overfal­det, at skaden ikke blev opdaget eller behandlet ved skadestuebesøget, og at dette ikke kunne tilskri­ves sygehuset, men derimod patientens stærke mod­stand mod at lade sig un­dersøge og be­handle, hvorfor sagen blev afvist efter § 3, stk. 1, jfr. § 2 stk. 1, nr. 1.

Patienterstatningen lagde vægt på, at behandling og undersøgelse under de givne omstæn­dig­heder var udført efter erfaren specialiststandard. Patienten nægtede at lade sig under­søge og behandle. Til trods herfor lykkedes det at få taget hans puls og blodtryk, som var normalt. Endvidere lykkedes det ved politiets og sygeplejer­skers hjælp at få syet flængerne i panden sammen. Videre udredning af patientens tilstand var ikke mulig på grund af patien­tens manglende samarbejde.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsesdato: 20. januar 1998