Sagsnummer 96-0196

Kikkertoperation for lyskebrok

16-06-2009

En 53-årig mand fik i 1994 foretaget laparoskopisk hernieotomi (brokoperation med kikkert­metode).

Det fremgik af sagens akter, at indgrebet blev foretaget laparoskopisk efter patientens udtalte ønske herom. Natten efter operationen fik patienten smerter og hurtig, men regelmæssig puls. Den følgende dag var patienten forkvalmet og havde ubehag, og da der var temperaturforhø­jelse, blev der på mistanke om lungebetændelse iværksat behandling med antibiotika. To dage efter indgrebet blev lyskeregionen fundet reaktionsløs uden misfarvning, og patienten blev udskrevet.

Fem dage efter udskrivelsen havde patienten fortsat let forhøjet temperatur. En blodprøve vi­ste en hæmoglobinprocent på 7,3, hvilket kunne tyde på, at der havde været en mindre blød­ning i tilslutning til operationen. Knap en uge senere viste en ultralydsundersøgelse en flade­formet ansamling ved forreste bugvæg over urinblæren målende 12 x 2 cm. Der var endvidere en mindre ansamling nedadtil i højre side af bughulen, og ved finnålspunktur blev der udtømt gammelt blod. Der blev endvidere påvist en sten i galdeblæren.

Ved fornyet undersøgelse hos egen læge tre uger efter indgrebet var patienten feberfri og følte selv, at han var i bedring.

Patienterstatningen fandt, at foretagelsen af herniotomien laparoskopisk var i overensstem­melse med erfaren specialiststandard, hvorfor sagen ikke kunne anerkendes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1.

Patienterstatningen fandt herefter, at sagen kunne anerkendes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, idet en åben operation for lyskebrok må anses for at være en ligeværdig metode i forhold til en la­paroskopisk brokoperation, når der henses til operationstid og postoperative resultater. Pati­enterstatningen fandt endvidere, at den opståede komplikation i form af blodansamling i ope­rationsfeltet med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis der var foretaget åben brokoperation i stedet for laparoskopisk brokoperation.

Ved den erstatningsmæssige opgørelse af sagen blev der foretaget fradrag for grundsygdom­men samt for det forventede forløb efter en åben operation.

Patienterstatningens afgørelse blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 26. juli 1996