Sagsnummer 03-1530

Forøgede medlemsudgifter til Sygeforsikringen Danmark erstattet

18-06-2009

En 45-årig mand, der af egen læge havde fået ordineret slankemidlet Letigen, fik efter kort tids brug af præparatet en akut opstået blodprop i hjertet. Sagen blev anerkendt efter LMSL § 6 (KEL § 43), idet Patienterstatningen vurderede, at blodproppen med overvejende sandsynlighed var udløst af lægemidlets indholdsstoffer ephedrin og koffein.

Som følge af den opståede blodprop fik patienten varige gener i form af træthed, åndenød og anstrengelsesudløste brystsmerter, for hvilke han blev tilkendt et varigt mén på 20 %.

Patienten fik tillige erstattet de varige udgifter til medicin, der var udløst af patientskaden. Disse udgifter var dog ret beskedne, idet patienten, der var medlem af Sygeforsikringen Danmark, efter patientskadens indtræden havde benyttet sin ret til at skifte tilskudsgruppe, fra gruppe 5 til gruppe 1, hvorved dækningen af hans egenudgifter til medicin med offentligt tilskud steg fra 50 % til 100 %.

Som følge af ændringen af tilskudsgruppe steg patientens årlige medlemskontingent med 1.212 kr. Samtidig faldt hans årlige egenudgifter til medicin med et betydeligt større beløb.

Patienterstatningen valgte at kapitalisere patientens øgede udgifter til medlemskontingent, idet patienten ved at skifte tilskudsgruppe væsentligt havde begrænset de egenudgifter til medicin, som Patienterstatningen ellers skulle have erstattet. Ved afgørelsen blev der endvidere lagt vægt på, at skiftet af tilskudsgruppe først var foretaget efter patientskaden og således alene var begrundet i de øgede udgifter til medicin, som patienten forventede at få som følge af den indtrådte patientskade.

Patienterstatningen dækker normalt ikke udgifter til medlemskontingent til Sygeforsikringen Danmark, Falck eller lignende, uanset at erstatningen for udgifter til behandling, medicin, transport m.m. reduceres med den dækning, patienten har fået udbetalt i kraft af sit medlemskab. Begrundelsen er, at medlemskabet normalt er oprettet inden patientskadens indtræden, og at udgiften til medlemskabet således ikke er udløst af denne. I den konkrete sag var det derfor ikke hele medlemskontingentet, der blev erstattet af Patienterstatningen, men kun den stigning i kontingentet, der var udløst af patientens skift af tilskudsgruppe.

Afgørelsesdato: 19. november 2004