Sagsnummer 97-1679

Forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste ved skattefri indkomst

29-06-2009

Patienten var som følge af en patientskade blevet påført en væsentlig forlængelse af syge­perioden og et deraf følgende større indkomsttab. Patienten var på skade­tidspunktet ansat på det vilkår, at lønnen blev ydet som DIS-indkomst (særlige be­skatningsregler for søfolk). Pa­tientens lønindkomst var således ikke A-indkomst, hvorfor beskatningen af lønnen var me­get lavere end ved almindelig lønindkomst, hvilket samtidig betød, at lønniveauet lå betyde­ligt under et sædvanligt lønniveau.

Patienten havde i sygeperioden modtaget sygedagpenge, som blev beskattet som A-ind­komst. Ved en sammenligning mellem den forventede DIS-indkomst og den faktiske brutto sygedagpengeindkomst, var der således ikke umiddelbart nogen væsentlig forskel i ind­tægtsniveauet.

Da den forventede DIS-indkomst imidlertid var skattefri, og da skattemyndighe­derne natur­ligvis ikke skattemæssigt kunne behandle de udbetalte sygedagpenge og erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste som DIS-indkomst, var det nødvendigt at foretage en korrektion for den skattemæssige behandling af de forskellige ind­tægtsformer ved beregningen af, om patientskaden havde medført et indtægtstab.

Patienterstatningen benyttede sig derfor af Civilretsdirektoratets omregningsmodel i bi­dragssager ved omregning af skattefrie/lavt beskattede indtægter til beskattet bruttoind­tægt.

Patienterstatningen kunne herefter omregne patientens forventede DIS-indkomst i perioden på omkring 54.700 kr. til en A-indkomst på 93.000 kr. og herefter fradrage de fak­tisk udbetalte sygedagpenge i dette beløb.

Patienten blev således tilkendt 47.811 kr. i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (årsberetning 1998).

Ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste tages der normalt udgangspunkt i den for­ventede bruttoindtægt og den faktiske bruttoindtægt i den omhandlede periode, da erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter EAL § 2 er A-indkomstskattepligtig.

Dette udgangspunkt vil dog medføre urimelige resultater, hvor skadelidte ikke bli­ver afløn­net med A-indkomst. Disse indtægter er således normalt mindre end sæd­vanlig indkomst, fordi der betales en meget mindre eller slet ingen skat af indtæg­ten. Indtægtsniveauet sva­rer således ikke til, hvad lønnen ville have været, hvis denne skulle have været udbetalt som A-indkomst.

Endvidere vil erstatningen efter EAL § 2 som nævnt ovenfor være A-indkomstskat­tepligtig, hvorfor en “krone-for-krone” beregning af tabt arbejdsfortjeneste for en lønmodtager med DIS-indkomst vil medføre et helt urimeligt resultat. Det var derfor nødvendigt at omregne den forventede skattefrie indtægt til A-indkomst, i hvilken forbindelse Patienterstatningen skønnede, at Civilretsdirektoratets omregningsmodel gav et rimeligt resultat.  

Afgørelsesdato: 28. august 1998