Sagsnummer 98-1999

Forbytning af leverprøve

18-06-2009

En 58-årig mand fik, i forbindelse med udredning af gener i form af feber, vægttab og træt­hed i april 1998, foretaget en ultralydsscanning af leveren. Undersøgelsen viste flere cyster samt en svulst i højre leverlap. Man foretog herefter finnålsbiopsi i højre leverlap med hen­blik på yderligere diagnosticering. Vævsprøverne blev sendt til undersøgelse på Pato­logisk Institut.

Af svaret fra Patologisk Institut fremgik det, at der var tale om kræftceller. Man fandt, at der kunne være tale om enten en primær leverkræft eller om kræftceller udgående fra en kræft­svulst uden for leveren. Patienten fik besked om biopsisvaret og udredningspla­nen.

I den mellemliggende periode havde patienten fået det fysisk bedre, og han følte sig knap så træt, li­gesom temperaturen var ved at blive normaliseret. Endelig var appetitten også blevet bedre.

I den efterfølgende periode undergik patienten en lang række undersøgelser for at af­klare, om det lavt differentierede adenokarcinom var en primær leverkræft eller en me­tastase fra en kræftsvulst uden for leveren.

Trods gentagne leverbiopsier fandt man ingen tegn på kræftsygdom. Dette sammenholdt med, at patienten i undersøgelsesforløbet var blevet feberfri og var i bedring, førte til, at man un­dersøgte, om der på sygehuset kunne være sket en forbytning af patientens biopsi­præparat med en anden patients præparat fra samme dag.

Det viste sig, at der samme dag havde været en anden patient til leverbiopsi, som havde mul­tiple levermetastaser. Der var således sket en forbytning af biopsipræparaterne på Pa­tologisk Institut. Den korrekte beskrivelse af den 58-årige mands præparat var, at materialet var uegnet til diagnostisk vurdering. Manden blev orienteret om forbytningen i juni 1998.

Undersøgelsesforløbet påviste forandringer i patientens lever, som utvivlsomt ville have ført til undersøgelser med henblik på at afklare årsagen til såvel patientens symptomer som le­ver­forandringerne, men disse undersøgelser ville ikke have været af et omfang, som de un­dersø­gelser patienten fik foretaget som følge af forbytningen.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 3, stk. 1, jfr. § 2, stk. 1, nr. 1, idet det ikke harmonerer med erfaren specialiststandard at forbytte en patients biopsi med en an­den patients biopsi. Patienten blev tilkendt godtgørelse for svie og smerte og varigt mén på grund af det intensive og belastende undersøgelsesforløb, der havde givet fysiske ge­ner (98-1999).

Afgørelsesdato: 16. juni 1999