Sagsnummer 03-0112

Fastsættelse af varigt mén til patient med forudbestående lidelser

29-06-2009

En 55-årig kvinde med svært nedsat nyrefunktion fik, som forundersøgelse til en nyretransplantation, foretaget en MR-undersøgelse af bækkenkarrene. Ved undersøgelsen blev der anvendt kontraststoffet Omniscan 300. I umiddelbar tilslutning til undersøgelsen blev patienten alment dårlig med kraftig påvirkning af restnyrefunktionen, udslæt, hjertebanken, hårtab, oppustet mave, kvalme, balanceproblemer og muskelsmerter.

Patienterstatningen vurderede, at der var tale om en usædvanlig og alvorlig allergisk reaktion på det anvendte kontraststof og anerkendte sagen med henvisning til LMSL § 6 (KEL § 43).

Knapt to år efter MR-undersøgelsen afgik patienten ved døden som følge af de skader, hun havde pådraget sig ved undersøgelsen. I de to år, der gik mellem skaden og dødsfaldet, havde patienten været plaget af muskelsvind i alle kroppens større muskelgrupper samt fiksering af arme og ben i mere eller mindre bøjet stilling. Endvidere havde hun haft ledforandringer, føleforstyrrelser, hudforandringer, nedsat syn, hårtab og hjerteproblemer.

Patienterstatningen vurderede, at den méngrad, der kunne fastsættes som følge af generne efter patientskaden, oversteg erstatningsansvarslovens maksimum, og erstatningen blev derfor reduceret til dette. Godtgørelsen blev yderligere reduceret efter principperne om mellemkommende død, da patienten kun havde levet med generne efter patientskaden i kortere tid (årsberetning 2004).

Hvis en patientskade rammer funktioner, som ligeledes er påvirket af patientens grundsygdom, skal der i patientens samlede méngrad foretages fradrag for grundsygdommens følger, således at det kun er mérskaden, der erstattes.

Rammer patientskaden, som det var tilfældet i den aktuelle sag, derimod andre funktioner, end de, der allerede var påvirket af grundsygdommen, erstattes alle de nytilkomne påvirkninger uden fradrag for grundsygdommen og dennes følger. Generne for patientskaden kan på denne måde godt komme op på et niveau, hvor patienten bliver berettiget til maksimumgodtgørelse, uanset at patienten allerede inden patientskadens indtræden havde andre følger.

Afgørelsesdato: 28. maj 2004