Sagsnummer 98-2174

Faldt under ophold på sygehus

18-06-2009

En 67-årig kvinde fik på grund af slidgigt indsat to hofteproteser. Røntgenbillederne viste god stilling af proteserne, og 3 dage efter operationen be­gyndte man på at mobili­sere patien­ten.

5 dage efter operationen fik patienten et ildebefindende, mens hun stod i et gangstativ. Hun faldt og slog højre hofte, der gik af led. Det var som følge af uheldet nødvendigt med 2 nye operationer, hvor man først satte hoften på plads og senere fjernede knogleny­dannelse om­kring hoften.

Vedrørende uheldet oplyste patienten, at det skete, da hun stående i et gangstativ fik skiftet bandage. Hun advarede sygehuspersonalet om, at hun var utilpas, men de reage­rede ikke, før hun faldt om. Sygehuset bekræftede, at patienten faldt i for­bindelse med et ildebefindende.

Patienterstatningen afviste at anerkende sagen efter PFL § 3, stk. 2, da uheldet ikke kunne henføres til fejl eller forsømmelser fra sygehusets side.

Patienterstatningen lagde vægt på, at det 5 dage efter operationen var forsvarligt at lade pa­ti­enten gå og stå. Der var ikke oplysninger om, at patienten i dagene inden uheldet var util­pas eller svimmel, og da uheldet skete, havde patienten støtte fra et gangstativ.

Patienterstatningen lagde endvidere vægt på, at sygehuset ikke kunne bekræfte patien­tens oplysninger om, at hun umiddelbart inden uheldet havde advaret personalet. Det er patien­ten, der har bevisbyrden for, at uheldet skyldes fejl eller forsømmelser fra sygehu­sets side. Når der er uenighed mellem patienten og sygehuset, vil patienten som regel ikke kunne løfte denne bevisbyrde, medmindre vidner eller omstændighederne i øvrigt støtter patientens oplysninger.

På den baggrund vurderede Patienterstatningen, at det ikke kunne godtgøres, at uheldet skyldtes fejl eller forsømmelser fra sygehusets side. Patienten var derfor ikke beretti­get til erstatning (98-2174) (1999 Årsb.).

Patienterstatningen har i henhold til PFL § 13 pligt til at søge sagen oplyst bedst mu­ligt, in­den der træffes afgørelse i denne. I en sag som den aktuelle vil Patienterstatningen derfor normalt bede alle tilstedeværende dvs. behandlerpersonale, patient og even­tuelle medpatien­ter, med erindring om ulykken, om skriftligt eller eventuelt telefonisk over for Patienterstatningen at berette, hvad de har oplevet omkring ulykken. Disse for­klaringer sammenholdes med eventuelle oplysninger i patientens journal og i sygepleje­kardex, og først når alle disse oplysninger er skaffet, foretager Patienterstatningen en vurdering af sagen.

Det hænder imidlertid, at der ikke er oplysninger om det passerede hverken i journalmateri­alet eller i kardex, og at ingen medpatienter var til stede ved ulykken. Hvis sygehusper­sonalet og patienten i denne situation har to modsatrettede forklaringer vedrørende om­stændighederne, der førte til ulykken, og intet synes særligt at kunne støtte patientens forklaring, må sagen afvises med henvisning til, at patienten ikke har løftet bevisbyr­den for det culpøse forhold.

Afgørelsesdato: 4. november 1999