Sagsnummer 97-1690

Efterfølgende konstatering af kræft efter mammografi

18-06-2009

En 30-årig kvinde fik i maj 1997 foretaget røntgenundersøgelse af begge bryster (dobbeltsidig mammografi) og ultralydsscanning på grund af smerter opadtil i højre bryst og sekretion fra højre brystvorte. Begge undersøgelser viste normale forhold.

4 uger senere blev patienten undersøgt igen, og de tidligere mammogrammer blev gennem­gået. Man konstaterede, at mammogrammerne viste store fedtinvolverede brystkirtler uden tegn til sygdomsmæssige processer. Ved undersøgelsen var der ingen følbare forandringer, men klart sekret fra den ene brystvorte. Man kunne ikke med sikkerhed påvise årsagen hertil, hvorfor patienten blev sat til kontrol 3 måne­der senere. Det blev samtidig besluttet, at såfremt sekretionen ikke på dette tids­punkt var ophørt, skulle der foretages en særlig undersøgelse af brystet.

Ca. 14 dage senere blev patienten undersøgt på et privathospital med henblik på at få fore­taget brystreduktion.

Denne operation blev foretaget ca. 5 uger senere. I forbindelse med indgrebet blev det fjer­nede væv sendt til mikroskopi, og svaret viste, at der var kræft i vævet. Patienten blev herefter henvist til et offentligt sygehus med henblik på operation.

Patienterstatningen fandt, at behandlingen ved såvel mammografien som undersø­gelsen 4 uger senere var i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, jfr. § 3, stk. 1, og § 2, stk. 1, nr. 1.

Endvidere fandt Patienterstatningen, at der var tale om en “falsk negativ” mammo­grafi, hvil­ket betød, at undersøgelsesresultatet var negativt, selvom der sandsyn­ligvis på tids­punktet for undersøgelsens foretagelse rent faktisk forelå kræft. Et så­dant svar forekommer hos kvinder i samme aldersgruppe i omkring 16 % af tilfæl­dene.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Denne sag viser klart, at skade som følge af “falsk negative” undersøgelsesresulta­ter ikke er omfattet af loven, såfremt undersøgelse og behandling i øvrigt har levet op til erfaren specia­liststandard. Der henvises endvidere til artiklen i Patienterstatningens årsberet­ning for 1998 vedrørende fejl­scree­ning for livmoderhalskræft.  

Afgørelsesdato: 21. januar 1998