Sagsnummer 99-0812

Dropfod hos hoftepatient

16-06-2009

En 69-årig mand, der i forvejen var i behandling med blodfortyndende medicin på grund af en hjertelidelse, fik indsat en venstresidig hofteprotese. På grund af den forøgede ri­siko for blød­ning under indgrebet ophørte man med at give den blodfortyndende medi­cin nogle dage før operationen.

Forløbet efter operationen blev kompliceret af en stor blødning, hvorefter man kunne konsta­tere, at patienten havde udviklet en lammelse af peroneusnerven (dropfod).

Patienterstatningen fandt, at dropfoden med overvejende sandsynlighed var en følge af den store blødning efter hofteoperationen. Sagen blev dog afvist efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4, idet der hos den konkrete patient ikke var tale om en tilstrækkelig sjælden og alvor­lig komplikation til, at den var mere omfattende end, hvad han med rime­lighed måtte tåle.

Patienterstatningen lagde vægt på, at der forelå en forøget risiko for dannelse af blød­ning på grund af patientens forudgående behandling med blodfortyndende medicin (99-0812) (1999 Årsb.).

Efter Patienterstatningens praksis kan dropfødder som følge af uundgåelige skader på pero­neusnerven efter førstegangs hofteoperationer som regel anerkendes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4, idet sådanne skader opfylder bestemmelsens krav til såvel sjældenhed som til relativ alvor.

Den konkrete sag er dog et eksempel på, at der hos den enkelte patient kan være særlige for­hold, der øger risikoen for skader af den pågældende type, således at disse ikke op­fylder kra­vene til sjældenhed og relativ alvor i PFL § 2, stk. 1, nr. 4.

Afgørelsesdato: 7. september 1999